Translate

Rabu, 09 Januari 2013

Dalidalil dan hadist ilmu ladunni tasawuf/hakekat Rahasia bathinDalil-dalil dan hadist ilmu ladunni tasawuf/hakekat Rahasia bathinOleh : Saifuddin ibnu abd hafid aliah
Muqaddimah
segala pujian bagi allah swt,yang telah melimpahi hambanya dengan rahasia rahasia indah,dan memenuhi hati hambanya dengan cahanya agama .dialah yang mencurahkan limpahan kasih dan rahmatnya.
Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad saw Rasul pilihan,begitupun atas keluarga dan para sahabat beliau yang dirahmati allah.

Firman Allah swt
Artinya :serulah (manusia ) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka cara yang baik .sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang orang yang mendapat petunjuk (Q.A.125.S.16)
Wahai Saudara saudaraku yang beriman !
Dengarlah serta taatilah seruan seruan Tuhanmu ini dengan penuh jiwa dan ragamu.
1.Wahai hamba ! Engkau tiada memiliki sesuatupun kecuali apa yang aku kehendaki untuk menjadi milikmu.Tiada juga engkau memiliki dirimu,karna akulah maha penciptanya,Tiada pula engkau memiliki jazadmu,maka akulah yang membentuknya,hanya dengan pertolonganku engkau dapat berdiri dan dengan “kalimatku” engkau datang kedunia ini.
2.Wahai hamba ! Katakanlah Tiada Tuhan melainkan allah ,kemudian tegaklah berdiri di jalan yang benar,maka tiada tuhan melainkan Aku,dan tiada pula wujud yang sebenarnya wujud, kecuali untukku dan segala yang selain dari padaku adalah dari buatan tanganku dan dari tiupan rohku.
3.Wahai hamba !segala sesuatu adalah kepunyaanku dan bagiku adalah untukku,jangan sekali kali engkau merebut apa yang menjadi kepunyaanku,kembalikanlah segala sesuatu itu kepadaku,niscaya akan kubuahkan pengembalianku dengan tanganku, dan kutambah denganya dengan kemurahanku,serahkanlah segala sesuatu kepadaku,niscaya kuselamatkan engkau dari segala sesuatu.Ketahuilah Hambaku yaang terpercaya adalah yang mengembalikan segala yang selainku kepadaku
4.Hai Hamba ! Maka telitilah Dirimu setelah engkau menpercayaiku,sudahkah engkau mengembalikan segala sesuatu itu kepadaku sudahkah engkau memenuhi perjanjian yang telah engkau buat denganku ?
5.Hai Hamba kuciptakan segala sesuatu itu untukmu,maka bagaimana aku akan rela kalau engkau peruntukkan dirimu bagi sesuatu itu.
6.Hai Hamba ! Aku tidak rela engkau peruntukkan dirimu bagi sesuatu,Walau harapanmu syurga sekalipun,karena aku ciptakan engkau hanya untukku,supaya engkau berada disisiku disisi yang tiada sisi,dan dimana yang tiada mana,Dan aku ciptakan engkau atas pola gambaranku seorang diri(Tunggal).Mendengar,melihat dan berkemauan berbicara,dan aku jadikan engkau menpunyai kemanpuan untuk tajallinya ,nama namaku dan tempat untuk pemeliharaanku,engkau adalah sasaran pandanganku,tiada dinding penghalang memisahkan antaraku dan antaramu,engkau duduk semajelis denganku,maka tiada pembatas antaraku dan antaramu.
7.Hai hamba !Tiada antaraku dan antaramu antara.aku lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri,aku lebih dekat kepadamu dari pada ucapan lisanmu maka pangdanglah aku karna aku senang memangdang kepadamu.
Wahai saudara saudaraku yang dirahmati allah marilah berserah diri kepada allah swt sepenuhnya lahir bathin,demi untuk karenanya semata mata.kitab ini dengan dalil dan hadist,ini semata mata orang yang khusus mengandung ilmu haital ma’num sebab dalam rahasia kandungannya,dan cari bimbingan untuk mempelajarinya kepada ahlinya jika sesuatu yang tidak dimengerti,
Semoga kerahmatan yang mengamalkan kitab hakekat rahasia  ini dan memperoleh inayah serta Bimbingan Allah swt .Amin yaa rabbal alamin.B A R R U
Penulis 

Saifuddin ibnu abd hafid aliah ibnu kh djamaluddin aliah(kali barru)

Bismillahirrahmani rrahim
  Segala puji bagi allah atas segala limpahan  rahmatnya yang tercurahkan kepada nabiyullah muhammad  saw,dan sholawat dan salam kepada jungjungan baginda rasulullah saw beserta keluarga beliau dan para sahabat sahabatnya. Sebelum membaca dalam kitab ini, mari luruskan dahulu yaqin kita kepada Allah….
A.Sabda rasulullah:
Bahwa Makhluq ini tidak kuasa, tapi Allah yang maha kuasa!
Belajar (menuntut ilmu) diwajibkan untuk semua muslimin dan muslimat (al-hadits).
Tapi Hakikatnya ilmu dtang dari Allah bukan dari Belajar. Begitu pula rezeki datang bukan dari kerja kita.!
Kita Belajar karena perintah Allah dan Sunnah Nabi.
Jika Allah kehendaki, dengan belajar – Allah berikan ilmu
Jika Allah kehendaki, dengan belajar – tapi Allah tidak berikan ilmu
Jika Allah kehendaki, tanpa belajar pun – Allah berikan ilmu
Laailaha illallah
Belajar itu makhluq, Allah yang kuasa
   Ilmu laduni /ilmu mauhub merupakan salah satu ilmu yang harus dimilki oleh orang yang ingin menjadi ahli tafsir alqur’an. Disamping harus mengusai 14 cabang ilmu lainnya seperti ilmu lughah, nahwu, saraf, balaghah, isytiqoqo, ilmu alma’ani, badi’, bayan, fiqh, aqidah, asbabunuzul, nasikh mansukh, ilmu qiraat, ilmu hadits, usul fiqah ( hukum-hukum furu’) dan ilmu mauhub ( fadhilah alqur’an, syaikh maulana zakariyya).
Ilmu ini adalah karunia khusus dari Allah swt.
         Hadits-hadits tentang ilmu mauhub/laduni
1.        Hadits Bukhari -Muslim :
Dahulu ada beberapa orang dari umat-umat sebelum kamu yang diberi ilham. Kalaulah ada satu orang dari umatku yang diberi ilham pastilah orang itu Umar.”(Muttafaqun ‘alaihi)

2.      sabda rasulullah:
 hati hati firasat orang mukmin karna ia melihat cahaya allah(H.R.At Tirmidzi)
dalam kategori hadist diatas menandakan adanya untuk pembelajaran atas hamba atas ilmu allah yang mana hanya bisa di capai dengan mata hati(kalbu) demikian itu hanya bisa dilakukan dengan ilmu hikmah kebathinan dengan bertafakkur dengan rahasia hati..

3.        Hadits riwayat Ali bin Abi Thalib Ra:
“Ilmu batin merupakan salah satu rahasia Allah ‘Azza wa Jalla, dan salah satu darihukum-hukum-Nya yang Allah masukkan kedalam hati hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya”..
hadist diatas menandakan Rahasia allah azza wajalla dalam diri setiap hambanya dan olehnya itu rahasia itu akan kita ketahui dengan pengetahuan allah atas hambanya sehingga kita sebagai hamba dapat mengetahui hakekat kebenaran yang nyata..

4.        Hadits riwayat Abu Dawud dan Abu Nu’man dalam kitab Al-Hilyah :
Nabi Muhammad Saw. bersabda yang maksudnya : “Barangsiapa mengikhlashkan dirinya kepada Allah (dalam beribadah) selama 40 hari maka akan zhahir sumber-sumber hikmah daripada hati melalui lidahnya”. (HR. Abu Dawud dan Abu Nu’man dalam alhilyah).ini diberikan sesuatu ilmu allah dengan hikmah/bathin rahasia melalui dari lidahnya/apakah itu melalui munajat,dzikrullah,atau amalan..

5.        Hadits riwayat Imam Ahmad Dalam kitab  al-hikam
Nabi SAW bersabda :” Barangsiapa Yang Mengamalkan Ilmu Yang Ia Ketahui MakaAllah Akan Memberikan Kepadanya Ilmu Yang Belum Ia Ketahui”.
Imam Ahmad bin Hanbal ra. Bertemu dengan Ahmad bin Abi Hawari, maka Ahmad bin Hanbal ra. “Ceritakanlah kepada kami apa-apa yang pernah kau dapati dari gurumu Abu Sulaiman ra. “. Jawab Ibnu Hawari : “Bacalah subhanallah tanpa kekaguman”.Setelah dibaca oleh Ahmad bin Hanbal ra. : “Subhanallah” Maka berkata Abil Hawari ra. : “Aku telah mendengar bahwa Abu Sulaiman berkata : “ Apabila jiwa manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa, nescaya akan terbang kea lam malakut (di langit), kemudian kembali membawa berbagai ilmu hikmah tanpa berhajat pada guru”. Imam Ahmad Bin Hanbal ra. Setelah mendengar keterangan itu langsung ia bangkit bangun/berdiri dan duduk ditempatnya berulang tiga kali, lalu berkata : “Belum pernah aku mendengar keterangan serupa ini sejak aku masuk islam”. Ia sungguh puas dan sangat gembira menerima keterangan itu, kemudian ia membaca hadits tadi.
(Tarjamah Kitab Alhikam Syaikh Ibnu Athoillah, H Salim Bahreisy, Victory Agencie, Kuala Lumpur, 2001, pp 33-34., Hadits ini juga tertulis di Fadhilah alqu’an penjelasan hadith ke 18, hal 25-27, Syaikh Maulana Zakariyya, era ilmu kuala lumpur)

6.       Dalam hadits majmu (Himpunan) hadist qudsy
Allah berfirman kepada Isa: “Aku akan mengirimkan satu umat setelahmu (ummat Muhammad Saw.), yang jika Aku murah hati pada mereka, mereka bersyukur dan bertahmid, dan jika Aku menahan diri, mereka sabar dan tawakal tanpa [harus] mempunyai hilm (kemurahan hati) dan ‘ilm [1].” Isa bertanya: “Bagaimana mereka bisa seperti itu ya Allah, tanpa hilm dan ‘ilm?” Allah menjawab: “Aku memberikan mereka sebagian dari hilmKu dan ‘ilmKu.”

7.        Dalam hadits qudsy (Kitab Futuh Mishr wa Akhbaruha, Ibn ‘Abd al-Hakam  wafat 257 H).
Allah mewahyukan kepada Isa As. untuk mengirimkan pendakwah ke para raja di dunia. Dia mengirimkan para muridnya. Murid-muridnya yang dikirim ke wilayah yang dekat menyanggupinya, tetapi yang dikirim ke tempat yang jauh berkeberatan untuk pergi dan berkata: “Saya tidak bisa berbicara dalam bahasa dari penduduk yang engkau mengirimkan aku kepadanya.” Isa As. berkata: “Ya Allah, aku telah memerintahkan murid-muridku apa yang Kau perintahkan, tetapi mereka tidak menurut.” Allah berfirman kepada Isa: “Aku akan mengatasi masalahmu ini.” Maka Allah membuat para murid Isa bisa berbicara dalam bahasa tempat tujuan mereka diutus
Perkara ini telah dijelaskan oleh sayyidina ‘ali ra. saat beliau menjawab pertanyaan orang ramai, “apakah beliau telah mendapatkan ilmu khusus atau wasiat khusus dari Rasulullah saw. yang hanya diberikan kepada beliau dan tidak kepada orang lain?”
Hazrat ‘ali ra. menjawab :” Demi Tuhan yang telah menciptakan surga dan jiwa-jiwa, aku tidak pernah mendapat apa-apa selain daripada ilmu yang Allah berikan kepada seseorang untuk memahami alqur’an!”
ibnu abi dunya rah. berkata bahwa pengetahuan daripada Al-quran dan apa-apa yang didapati daripada alqur’an begitu luas daripada alqur’an. Seorang pentafsir harus mengetahui 15 cabang ilmu yg disebutkan diatas. Tafsiran orang yang tidak mahir dalam ilmu-ilmu ini adalah termasuk tafsiran bil-rakyi (tafsir menurut fikiran sendiri) yang hal ini DILARANG OLEH SYARA’. Para sahabat ra. mendapat ilmu bahasa arab secara tabii dan ilmu-ilmu lain mereka dapati langsung dari ilmu kenabian (nabi SAW).
Nabi SAW bersabda :” Barang siapa yang berfatwa dalam masalah agama, tanpa ada ilmu maka baginya laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya ” (HR. Imam suyuti).

.A. Kata laduni mereka petik dari ayat Allah yang berbunyi:
وَعَلَمَّنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا
Dan kami telah ajarkan kepadanya (Nabi khidhir) dari sisi Kami suatu ilmu”. (Al Kahfi: 65)

Mereka memahami dari ayat ini adanya ilmu laduni sebagaimana yang Allah anugerahkan ilmu tersebut kepada Nabi Khidhir. Diyakini pula bahwa Nabi Khidhir hidup sampai sekarang dan membuka majlis-majlis ta’lim bagi orang-orang khusus (ma’rifat).kita lihat beberapa rahasia allah yg dilakukan nabi khidir as sebelum terjadi dikala membunuh anak kecil,membocorkan kapal, dan dikala itu nabi musa as tak bisa menahan dengan kesabarannya,jadi nabi musa as tidak bisa mengikuti nabi khidir as..dan kita tau ini juga bukan jamannya nabi khidir as belajar dengan jaman nabi musa as...jadi di era umat nabi muhammad saw ,,mengapa tidak kita tk belajar pada nabi khidir as atas rahasia allah yang dikhususkan olehnya..

Jadi Ilmu laduni = ilmu dari Allah asbab hasil amal...karena Allah telah tunjukan cara mendapatkannya pada kita.
C. Cara mendapatkan ilmu dari Allah Swt.
ilmu laduni dan cara/jalan untuk mendapatkannya didalam ALQUR’AN DAN HADITS :
1. Belajar
Termasuk bertanya dengan para ulama. Hendaknya belajar dengan guru mursyid yang menjaga dzikir dan sunnah Nabi Muhammad SAW.
An-Nahl (16) : 43
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ
16.43. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (ulama yang menjaga dzikir/mursyid) jika kamu tidak mengetahui,


2. TAKUT KEPADA ALLAH
kitab alhikam, syaikh ibnu athoillah alasykandary (kepala madrasah alazhar-asyarif abad 7 hijriah) menyebutkan nukilan ayat dari alqur’anulkarim :
“wataqullaha wayu’alimukumullah” (Qs. Al baqarah ayat 282)
artinya : “Takutlah kepada Allah niscaya Allah akan mengajari kalian (Qs. Al baqarah ayat 282)
Sifat takut/tunduk/patuh hanya kepada Allah, sangatlah mulia. Bukan saja ilmu laduni yang Allah beri tapi Allah akan tundukan semua makhluq padanya bahkan para malaikatpun akan berkhidmad dan senantiasa membantunya (atas izin Allah), sebagai mana maksud dari haidts nabi SAW :
Nabi saw bersbda : “man khofa minallahi khofahu kulla syai waman khofa ghoirallah khofa min kulli syai”
artinya : “Barang siapa yang takutnya hanya kpd Allah maka Smua makhuq akan takut/tunduk padanya. Barangsiapa takut/tunduknya kpd selain Allah maka semua makhluq akan (menjadi asbab) ketakutan baginya 


Dalam kitab kimiyai saadat, bahwa ada tiga jenis manusia yang tiadak akan bisa memahami alqur’an :
- Pertama : Seorang yang tidak memahami bahasa arab
-Kedua : Orang yang berkekalan dengan dosa-dosa besar dan bid’ah. Ini karena dosa dan amalan bid’ah itu akan menghitamkan hatinya yg menyebabkan dia tidak mampu memahami alqur’an.
_ketiga : Orang yang yakin hanya terhadap makna-makna dhahir saja dalam hal-hal aqidah (mengambil makna dhohir dari ayat/hadits mutasyabihat, aqidahnya bermasalah: mu’tazillah, mujasimmah dsb). Perasaanya tidak dapat menerima apabila dia membaca ayat alqu’an yang bertentangan dengan keyakinannya itu. Orang yang demikian tidak akan bisa memahami alqur’an.
“Ya Allah Peliharalah kami daripada mereka!”
Rujukan :
Al hikam, ibnu athoillah alasykanadary
Buletin Islam Al Ilmu Edisi 31/II/I/1425. (Buletin sesat wahaby)
Fadhilah alqur’an penjelasan hadith ke 18, hal 25-27, Syaikh Maulana Zakariyya
Lampiran Hadits-hadits Pendukung:
1. Nasihat imam syafei :
Dar al-Jil Diwan (Beirut 1974) p.34

Dar al-Kutub al-`Ilmiyya (Beirut 1986)
Artinya :
فقيها و صوفيا فكن ليس واحدا * فإني و حـــق الله إيـــاك أنــــصح
فذالك قاس لم يـــذق قـلــبه تقى * وهذا جهول كيف ذوالجهل يصلح
Berusahalah engkau menjadi seorang yang mempelajari ilmu fiqih dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah kau hanya mengambil salah satunya.
Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat padamu. Orang yang hanya mempelajari ilmu fiqih tapi tidak mahu menjalani tasawuf, maka hatinya tidak dapat merasakan kelazatan takwa. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak mahu mempelajari ilmu fiqih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik?
[Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, hal. 47]
sayang bait dari diwan ini telah dihilangkan oleh wahaby laknatullah dalam kitab diwan safei yg dicetak oleh percetakan wahaby…..

2. Nashihat IMAM MALIK RA:
و من تصوف و لم يتفقه فقد تزندق
من تفقه و لم يتصوف فقد تفسق
و من جمع بينهما فقد تخقق
dia yang sedang Tasawwuf tanpa mempelajari fikih rusak keimanannya , sementara dia yang belajar fikih tanpa mengamalkan Tasawwuf rusaklah dia . hanya dia siapa memadukan keduannya terjamin benar .

37 komentar:

 1. Balasan
  1. KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

   KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل


   KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

   Hapus
 2. Balasan
  1. Aslamualikum.
   Stelah saya baca dan saya coba pahami. Saya mnjdi trtarik ingin belajar lebih dalam lg. Tp di hati saya ada sesuatu yg menjanggal. Dimanakah saya bisa belajar dan mencari guru, yg benar menjalan kan ilmu trsebut dalam khidupan sehari2 nya.untuk tmpat saya brtanya

   Hapus
  2. guru zuhdi banjarmasin(guru ane)
   orangnya kasyaf(hawasul hawas)bisa mngetahui isi hati orang
   sanad ilmunya guru zuhdi>guru sekumpul>maulana syekh muhammad arsyad al idrus al banjari>maulana syekh samman al madani al hasani>rasulullah

   Hapus
 3. Semoga Allah menambah melimpahkan Ilmunya Bagi Anda yang menulis dan bagi Kami yang Membaca. Amin

  BalasHapus
 4. Alhamdulillah semua menjadi nyata pada akhirnya.. jazakumullah semoga Allah selalu menerangi hati yang telah mendapatkan cahaya-Nya.. aamiin.. wasalam..

  BalasHapus
 5. Assalamua'laikum wwarohmatullah wabarokaatuh,.mohon ijin al-faqir untuk ikut belajar ustadz, dan postingnya saya copy paste semata untuk bacaan saya. terimakasih Jazakumullah Ahsanal jazaa.

  BalasHapus
 6. terimakasih banyak jika di perkenankan,jika pun tidak mohon di ijinkan untuk menimba ilmu di blog panjenengan ustadz.

  BalasHapus
 7. astagfirullahaladzim,,,bukankah memajang gambar makhluk bernyawa itu tidak disukai rasulullah ???kenapa melakukan sesuatu yang tidak disukai rasulullah bila ingin menjadi umat beliau

  mohon penjelasan apakah hadits yang anda jelaskan itu sahih atau palsu berdasarkan riwayat perawinya karena saya takut salah

  BalasHapus
  Balasan
  1. Kayaknya itu bikinan orang mas.coba aja teliti

   Hapus
 8. banyak dari pernyataan saudara yang tidak berdasarkan alquran&hadits yang sahih
  cara membedakn antara hadits yang sahih dan palsu adalah dengan meriwayatkan perawinya

  hati-hati wahai saudaraku amalkanlah islam secara murni dengan melaksanakan alquran&hadits yang tidak bertentangan dengan alquran,,,apakah anda sudah mempelajari alquran&hadits secara keseluruhan ,,,karena itu dasar kita beragama islam,,,kalau belum kenapa memilih mempelajari hal-hal yang lain yang tidak dicontohkan rasulullah

  BalasHapus
  Balasan
  1. Rasulullah melarang adanya gambar karna di kuatirkan sebagaimana para agama terdahulu dengan menyembah gambar dan patung2.sehingga ia akan memberikn nyawa di hari kemudian ..kalau masalah hadist qudsi palsu tidak palsu hati2 menghilangkan satu hadist saja maka sebagian ilmu engkau hilangkan..mulai dari sahabt nabi tabiin sampai imam malik safei n hambali ia bukanlah penyortir hadist alias berani sampai2 memalsukan hadist trsbut dg alasn perawinya atau sanadnya atau tdk sesuai pemahaman para ulama jumnhur sekarang yaitu ahli syareat to.

   Hapus
  2. Jgan berkata tentang aL Qur,an dan hadist
   Terlalu jauh kalau di bahas ksna
   Sharus ny kita bersyukur karna allah telah meringan kan suatu perbuatan yg di buat atau di tulis oleh ustadz syaifudin

   Coba kamu pelajari
   Km lihat dirimu
   Insya allah kamu akan tau al Qur,an dan hadist

   Hapus
 9. Kami bukan golongan wahaby apalagi. Sangat mudahnya menghilangkan hadist dg penelitian mereka dg penlitian perawi sanad dan jalurnya putus..kita ketahui mulai sahabat2 para ahlul bait sampai ahir jaman .saling berselih masalah kebenaran yg mreka yakini ..kami pn mngikuti alquran n hadist dg hikmah sareat dg hakikat dan jalur2 ali ra dn ahlu bait .sampai abd qadir jaelani dan imam 4..dan bknlah pngikut abd wahhab,bin baz,dan ibnu taimiyah,okeyyyyy

  BalasHapus
 10. mohon ijin di kopas artikelnya ya Akhi..

  BalasHapus
 11. bang Saifuddin terima kasih atas ilmunya.......mohon ijin untuk copy buat saya pahami lagi

  BalasHapus
 12. Bang Saifuddin salam kenal, mohon ijin untuk copy dan mempelajari ilmunya.

  BalasHapus
 13. Assalamu Alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,
  Bang Saifuddin salam kenal, mohon maaf yg sedalam-dalamnya
  setelah sy membaca artikel saudara tersebut diatas, pada bagian pertama adalah kutipan bagian buku MELIHAT ALLAH (Ra'aitullah) alih bahasa Mustofa Mahmud dengan judul asli Al Mawaqib Wal Mukhotobat, sebuah perjalanan spritual Imam An-Nafri.
  kajian-kajian tauhid sebenarnya tidaklah bertentangan dgn Al-Qur'an dan Hadits Nabi, sebab dlm prakteknya, sebab Al-Qur'an punya makna lahir dan makna batin.
  sementara wal awaluddin ma'rifatullah di mulai dari Nabiyullah Ibrahim dalam proses tauhid kpd Allah SWT sesuai firman Allah ; Dan (Ibrahim) menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. (Q.S.43:28) kemudian "Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya, dan barangsiapa mengenal Tuhannya maka tiadalah dirinya" kalimat ini dari Imam Ali Bin Abi Thalib Karamallahu Wajhahu.
  dan tolong akhi untuk tidak membuaka hal-hal yang bersifat rahasia sebab kata org bijak " janganlah kamu berbisik kpd org tuli, sebab nanti akan terjadi fitnah, yang benarpun mungkin akan menjadi salah, apabila di sampaikan kpd org yg tdk mengerti.
  apalagi kalau anda mengatakan "al insanu sirri wa ana sirruhu"
  jika anda telah mengenal Allah Azza Wajalla, maka rahasiakanlah pada sir anda, dan berselimutilah dgn syariat kekasih-NYA Muhammad. sehingga tdk terjadi fitnah. sekali lagi maafkan saya saudara syaifuddin. terima kasih atas blog ini.
  Wassalam

  BalasHapus
 14. Maaf, bagi yang punya AKUN, bahwa yang di pajang sebagai IMAM SYAFE'I itu adalah ALBANI

  BalasHapus
 15. Mohon ijin y guru

  Skrg jaman sudah semakin akhir tanda2 sudah allah perlihat kan

  Subhanallah kata2 di atas itu sudah saya baca smua alhamdulillah subhanallah

  Ternyata saya masih ada saudara yg sejalan dgan saya

  Bnyak skrg saudara saya yg mengingkari akan kebenaran yg allah berikan

  Ilmu fiQih di pelajari sehingga ilmu tasawwuf di jauhi
  Maka smakin pintar org itu semakin bnyak pula yg di bodohi dn merasakan hanya dia lah yg pintar dn bisa

  Dn bnyak juga saudara Q belajar tasawwuf tpi hanya setengah2
  Akhir nya menimbul kan fitnah
  Sehingga berani berkata sholat cukup nie
  Saya telah bnyak membaca kita tasawwuf dan saya gk pernah berjumpa dengan hadist sholat cukup niat

  Jadi wajar kalau ilmu fiQih dn ilmu batin tidak akan pernah bisa bersatu
  Karna pemahaman ny atau yg di pelajari ny hnya sebatas ingin tau saja

  Padahal setelah kita tau smua itu sungguh indah islam ini
  Dan akan damai islam ini
  Dn gk akn pernah ada hamba yg mengeluh kepada dzatullah

  Awwaluddin ma,rifatullah
  Ila harfin wela sautin
  Laytsa kamitslihi syai,un


  Mohon maaf sbesar2 ny guru
  Salam kenal dari saudara PONTIANAK

  BalasHapus
 16. Bisa share nopenya saudaraku, atau akun fb, pin atau apalah, sy jg aemwntara belajar inj, posisi saya tidak jauh dari kab. Barru..saya disidrap, siapa tahu kami bisa datang ke barru bersilaturahmi

  BalasHapus
 17. Kyai.. dapatkah ditunjukkan atau diberi bimbingan kepada saya ilmu pengenalan diri untuk dapat mengenal Allah Swa.

  BalasHapus
 18. Kyai.. dapatkah ditunjukkan atau diberi bimbingan kepada saya ilmu pengenalan diri untuk dapat mengenal Allah Swa.

  BalasHapus
 19. Assalamualaikum.. Pak Kyai yang dimuliakan oleh Allah swa.. dapatkah saya diberi tuntunan pengenalan diri untuk lebih mengenal Allah swa.. dan membuka hijab yang menutupi pandangan kepada Allah wazallah.

  BalasHapus
 20. Assalamualaikum.. Pak Kyai yang dimuliakan oleh Allah swa.. dapatkah saya diberi tuntunan pengenalan diri untuk lebih mengenal Allah swa.. dan membuka hijab yang menutupi pandangan kepada Allah wazallah.

  BalasHapus
 21. tolong di jelaskan apa ada dalil tentang dohinya allah.

  BalasHapus
 22. tolong di jelaskan apa ada dalil tentang dohinya allah.

  BalasHapus
 23. tolong di jelaskan apa ada dalil tentang dohinya allah.

  BalasHapus
 24. Assalamulaikum ...salam kenal bang ...boleh kah ane yang faqir belajar sama abang

  BalasHapus
 25. (Y) Ma syaa Allah ..
  Terima kasih pak atas pengantar-pengantarnya

  BalasHapus