Translate

Jumat, 08 Februari 2013

Martabat Tujuh (7)


quicaq al ghoibi Malenggank di langit
    Istilah ajaran martabat tujuh, tidak pernah dikenal pada masa
Rasulullah, beliau tidak mengajarkan secara khusus. Ajaran martabat
tujuh didalam tasawuf merupakan perkembangan dari ilmu tauhid yang
diajarkan oleh Rasulullah. Kedudukan ilmu ini sama halnya dengan
mempelajari ilmu fiqh, ushul fiqh, filsafat, ilmu dirayah hadist,
riwayah hadist, ilmu Alquran dan ilmu tafsir (ilmu-ilmu ini tidak
pernah diajarkan oleh Rasulullah secara khusus), akan tetapi ilmu-
ilmu ini merupakan pembahasan yang mengacu kepada dasar yang telah
diajarkan oleh Rasulullah.
Ada beberapa hal yang menyebabkan ilmu-ilmu itu muncul.
Hadist Rasulullah, yang merupakan qauli (ucapan), fili (perbuatan)
dan taqriri (ketetapan), ditulis oleh para periwayat hadist secara
sederhana, sehingga tidak semua orang mampu mengerti kedalamannya.
Dengan bahasa yang digunakan oleh Rasulullah banyak diantara sahabat
yang bukan orang asli 
Arab setempat tidak mengerti maksudnya. Hal ini
disebabkan gaya bahasa yang disampaikan terlalu tinggi balaghahnya
(biasanya sering menggunakan bahasa perumpamaan), yang terasa sulit
bagi kita untuk mengerti, akan tetapi pada saat itu para sahabat bisa
langsung bertanya kepada Rasulullah apabila ada kalimat yang tidak
bisa difahami.
Persoalan kadang juga muncul karena ada kata yang bersifat musytarak
( satu kata banyak arti ), sehingga sulit bagi generasi setelahnya
untuk menentukan makna yang sebenarnya seperti kata lamastum (Qs: An
Nisa:43) yang memiliki dua arti yaitu menyentuh dan bersetubuh .
Kemudian di bidang Hadist, ..banyak para periwayat tidak menggunakan
bahasa yang redaksinya berasal dari Rasulullah. Setelah mereka
melihat perilaku Rasulullah, lalu mereka menulis redaksi hadist
tersebut dengan bahasanya sendiri, sedangkan kita tahu bahwa setiap
periwayat tidak semuanya berasal dari orang-orang Arab setempat, akan
tetapi ada yang berasal dari Yaman, 
Madinah, Persia dan kaum Baduy
yang berasal dari pegunungan, yang kesemuanya itu memiliki dialek
yang berbeda.
Oleh karena itu wajarlah hikmah itu muncul dengan adanya ilmu-ilmu
seperti ilmu balaghah, ilmu Bayan, ilmu ushul Fiqh, ilmu Dirayah,
Riwayah, mustalahul hadist, ilmu tauhid dll.
Dengan demikian kita boleh menerima apa yang datang dari gagasan
ulama masyhur, selama tidak bertentangan dengan Alquran dan Al
hadist. Salah satunya tentang ajaran Martabat Tujuh. Tetapi apabila
kita tidak setuju dengan pendapat ulama tersebut, sebaiknya kita
menjadikan ilmu tersebut sebagai wacana keilmuan Islam yang
berkembang .
Ajaran martabat tujuh di susun oleh Muhammad Ibn Fadhilah dalam
kitabnya Al Tuhfah al Mursalah ila Ruhin-Nabi. Dalam kitab ini
diterangkan bahwa Dzat Tuhan merupakan Wujud Mutlak, tidak dapat
dipersepsikan oleh akal, perasaan, khayal dan indera.. Dzatullah
sebagai aspek bathin segala yang maujud (ada), karena Tuhan meliputi
segala sesuatu (Lihat surat Fushilat :54) dan untuk bisa memahami
wujud Tuhan yang sebenarnya secara transenden harus setelah
bertajalli sebanyak tujuh martabat yakni :
1.. Martabat Ahadiyat, yaitu martabat la Tayun dan ithlaq. Ialah
tahap yang belum mengenal individuasi, inilah martabat yang
tersembunyi (kosong), karena belum ada ide-ide, namanya Dzat Mutlak.
Hakikat ketuhanan.tak seorangpun dapat meraih-Nya, bahkan nabi-nabi
dan wali-walipun tidak. Para malaikat yang berdiri dekat 
Allah tidak
dapat meraih hakikat Yang Maha Luhur, tak seorangpun mengetahui atau
merasakan hakikat-Nya. Sifat-sifat dan nama-nama belum ada, sebuah
manifestasi yang jelaspun belum ada. Hanya Dialah yang ada dan nama-
Nya ialah wujud makal Dzat Yang langgeng, hakikat segala hakikat.
AdaNya ialah kesepian atau kekosongan ( kosong tapi ADA). Siapakah
gerangan yang tahu akan hal keadaan ini?
Diantara semua martabat, tak ada satupun yang melebihi martabat ini
yang bernama ahadiyah. Semua martabat lainnya berada dibawahnya.
2.. Martabat kedua bernama Martabat tayun awal ( awal kenyataan).
Pada tahap wahdah ini mulailah individuasi. Inilah kenyataan Muhammad
yang tersembunyi di dalam rahasia Tuhan, didalam cara-cara berada
dzatNya. Semua kenyataan belum terpisah antara yang satu dengan yang
lainnya, karena masih terikat satu sama lain dalam cara-cara berada
itu. Antara ide yang satu belum ada perbedaan dengan ide yang lain,
karena masih tersembunyi di dalam wahdat. Mereka masih terkumpul di
dalam (kenyataan) Muhammad yang merupakan awal pemancaran cara-cara
berada hakikat sejati. Yang dinamakan wahdah ialah hakikat Muhammad,
semua hakikat masih berkumpul dalam martabat wahdah dan belum
terpisah-pisah. Martabat wahdah ini dapat di ibaratkan dengan sebutir
biji; batang, cabang-cabang dan daun-daunnya masih tersembunyi di
dalam biji itu dan belum terpisah-pisah. Batang, cabang-cabang dan
daun-daun melambangkan engkau, aku, mereka, sedangkan bijinya tunggal
(wahdat)
Masih ada perumpamaan lain, yaitu tinta dalam wadahnya. Semua huruf
terkumpul di dalam tinta, huruf yang satu belum dibedakan dari huruf
lain. demikian juga dalam wahdah semua huruf, tuhan dan kita, sebelum
terpisahkan
Dari tinta inilah segala sesuatu itu terjadi, gambar rumah, gambar
gunung, gambar manusia , batu, angin dan bentuk-bentuk lainnya. Dan
Tinta itu bukanlah yang menulis, akan tetapi Dialah Yang
menggerakkan, Yang hidup, Kuasa, Yang Gagah, dengan demikian
muncullah sifat-sifat siapa yang menggoreskan tinta itu. Bisa
ditarik kesimpulan bahwa sifat bukan hakikat ketuhanan akan tetapi
sifat adalah yang bersandar kepada Dzat Tuhan. Sesuatu yang bersandar
kepada Dzat bukanlah Tuhan, kedudukannya sama halnya dengan tanaman,
pohonan, gunung, surga dan neraka, karena semua muncul karena adanya
Dzat yang Hidup, dzat-lah Yang menggerakkan semua ini.
Mengetahui Martabat ini disebut wahdat dan hakikat kemuhammadan atau
Nur Muhammad artinya cahaya yang penuh pujian Tuhan. Inilah permulaan
segala sesuatu, sehingga Allah bisa disifati karena Ia Yang
Menciptakan (Al Khaliq), Yang Memelihara (Al hafidz), Yang Perkasa
(Al Jabbar), Yang Maha Kuat (Al qawwiyu), Yang Hidup (Al Hayyu) dst,
sedangkan sifat itu sendiri bergantung kepada sang Dzat (tidak
berdiri sendiri ), oleh karena itu Islam melarang berhenti kepada
sifat. Karena sifat itu bukan Dzat itu sendiri. dan untuk mengetahui
Dzatullah harus meninggalkan sifat-Nya (mengembalikan kepada martabat
pertama, yaitu keadaaan hakikat Tuhan yang belum ada apa-apa ) karena
sifat merupakan sesuatu yang bergantung (membutuhkan sandaran) Dan
sifat Allah itu masih bisa dirasakan oleh makhluk-Nya seperti Ar
Rahman (Pengasih) Ar Rahiem (Penyayang), Al Qawiyyu ( Kuat) sedangkan
sifat itu muncul karena persepsi sang hamba (inna dzanni abdi, Aku
tergantung persepsi hamba-hamba-KU)
Hal ini digambarkan oleh kaum Hindu sebagai Trimurti (tiga sifat
Tuhan yang tidak terpisahkan), yaitu sifat Tuhan Hyang Widi Wasa,
dimana ketiga sifat itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang
lainnya yaitu Dewa Brahma (Pencipta/ Al Khaliq), Wisnu ( Pemelihara/
Al Hafidz), Siwa ( Perusak atau pelebur/ Al Jabbar). Kaum Hindu
menyadari bahwa Tuhan yang sebenarnya tidak bisa digambarkan dengan
pikiran, tidak bisa diserupakan dengan yang lainnya, Aku berada
dimana-mana diseluruh alam semesta dalam bentuk-Ku yang tidak
terwujud (tidak bisa dibayangkan). Semua makhluk hidup berada didalam
diri-Ku(liputan-Ku) tetapi Aku tidak berada di dalam mereka (
Bhagavat Gita Sloka 9.0 ) dan tidak boleh menyembah sifatnya seperti
tercantum dalam kitab Bhagavat Gita sloka 9.25 : Yanti deva-vranta
devan pitrn yanti pitr-vantrah, bhutani yanti bhutejya , yanti mad-
yajino pimam artinya : orang yang menyembah dewa-dewa akan
dilahirkan diatara para dewa , orang yang menyembah leluhur akan
pergi ke leluhur, orang yang menyembah hantu dan roh halus akan
dilahirkan ditengah-tengah makhluk-makhluk seperti itu. Dan orang
yang menyembah-KU akan hidup bersama-Ku.
Begitu jelas ajaran hindu melarang menyembah dewa-dewa atau sifat-
sifat seperti Brahmana, wisnu dan siwa, akan tetapi mereka membatasi
diri terhadap sifat-sifatnya saja, mereka menyadari manusia tidak
akan pernah sampai kepada Dzat Mutlak tersebut kecuali para Guru
Suci, kaum Brahmana yang memiliki kasta lebih tinggi dari pada kaum
Sudra danVaisa
Sebaliknya Islam menyempurnakannya dengan langsung kepada Dzatullah,
tidak berhenti kepada sifat-Nya ,yaitu dengan menafikan (mengabaikan)
segala sesuatu kecuali Allah. Laa ilaaha illallah .atau laa syaiun
illallah ( tiada sesuatu kecuali Allah) juga terdapat dalam Surat
Thaha:14 innanii Ana Allah, laa ilaaha illa ANA, fabudnii ,
sesungguhnya AKU ini Allah, tidak ada Tuhan selain AKU maka sembahlah
AKU dan dirikanlah Shalat untuk Menyembah AKU !!
Jelas dengan tegas bahwa Allah mengarahkan kita untuk menyembah DZAT-
NYA bukan Nama-Nya bukan Sifat-Nya. Itulah bedanya kaum Hindu dengan
Islam. Islam tidak mengenal perantara, seperti tercantum dalam Surat
Al; Anam 79 : Sesungguhnya aku hadapkan diriku kepada wajah Dzat
Yang Menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku bukanlah
termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan (aku tidak melalui
perantara siapapun). Ditegaskan dalam Baghavat Gita sloka 2.61 :
orang-orang yang mengekang dan mengendalikan indriya-indriya
sepenuhnya dan memusatkan kesadarannya sepenuhnya Kepada-KU , dikenal
sebagai orang yang mempunyai kesadaran yang mantap !!
1.. Martabat tayun kedua, atau wahidiyat. Yaitu kesatuan yang
mengandung kejamakan, tiap-tiap bagian telah jelas batas-batasnya.
Sebagai hakikat manusia. Ibarat ilmu Tuhan terhadap segala sesuatu
secara terperinci, sebagian terpisah dengan lain.
Ketiga martabat tersebut bersifat bathin dan ilahi, terjadi
semenjak dari qadim. Urutan kejadian dari ketiganya bersifat akal,
bukan perbedaan jaman. Dari ketiga martabat bathin muncullah tiga
martabat lahir.
2.. Martabat alam arwah. Merupakan aspek lahir yang masih dalam
bentuk mujarrad dan murni.
3.. Martabat alam mitsal, ibarat sesuatu yang telah tersusun dari
bagian-bagian, tetapi masih bersifat halus, tidak dapat dipisah-
pisahkan.
4.. Martabat alam ajsam (tubuh) Yakni ibarat sesuatu dalam keadaan
tersusun secara marteriil telah menerima pemisahan dan dapat dibagi-
bagi. Yaitu telah terukur tebal tipisnya.
5.. Martabat Insan, mencakup segala martabat diatasnya, sehingga
dalam manusia terkumpul tiga martabat yang sifat bathin dan tiga
martabat lahir.
Kalau kita perhatikan ajaran martabat tujuh, pada dasarnya adalah
mengungkapkan secara berurutan asal muasal kejadian manusia maupun
alam semesta. Didalam pengurutannya Syekh Muhammad Ibnu Fadhilah
menempatkan Dzat sebagai hakikat dari segala sesuatu. Karena itu Dzat
disebut sebagai la tayun tidak bisa dikenal hakikatnya. Keadaan-Nya
tidak kenal penyebutan karena segala persepsi tidak bisa
menggambarkan keadaan-Nya. Keadaan yang masih belum ada apa-apa,
masih awang uwung (ithlaq ), yang wilayah ini digambarkan oleh Al
Quran sebagai orang yang pingsan ( suatu keadaan yang di alami oleh
Nabi Musa As, lihat QS: 7:143)
Inilah objek yang kita tuju, bukan kepada sifat dan Nur-Nya. Kepada
Dzat itulah kita kembali innalillahi wa inna ilaihi raajiuun, kita
memuja, bersujud, kita bergantung !!
Kesadaran ketuhanan ini jarang sekali dipahami masyarakat kita dengan
baik, karena sudah dihambat oleh para pengajar (ustadz), bahwa kita
tidak boleh langsung kepada Tuhan. Karena Tuhan itu suci, maka harus
melalui perantaranya, atau kita hanya sampai kepada cahaya-Nya.
Pendapat ini sering bercampur dengan ajaran hindu yang memang
mengajarkan hal serupa yaitu harus melalui birokrasi ketuhanan (
wasilah)
Oleh karena itu, apabila manusia dapat mengembangkan kehidupan
rohaninya, sehingga dapat memperhatikan ke tujuh martabat tersebut,
maka dia akan menjadi manusia sempurna (insan kamil). Sedangkan insan
kamil yang paling tinggi dan yang paling sempurna adalah Nabi
Muhammad SAW.
Dasar pandangan yang terdapat pada rumusan martabat tujuh tersebut,
adalah paham pantheisme-monoisme. Menurut Muhammad Ibn Fadhilah,
bahwa segala yang ada ini dari segi hakikat adalah Tuhan, sedangkan
dari segi yang kelihatan secara lahir bukan Tuhan. Sebagai tamsil
misalnya uap, air, es, salju dan buih, dari segi hakikat adalah air.
Akan tetapi dari wujud lahir bukan air .
Untuk sedikit memahami ajaran ini, saya akan mengajak anda keluar
ruangan dan memperhatikan sebuah pohon kacang hijau yang baru tumbuh
(kecambah), atau pohon apa saja yang anda lihat di depan rumah anda.
Mari kita perhatikan dengan seksama !!
Berasal dari sebuah biji yang kecil lalu tumbuh bergerak menjadi
batang yang tinggi, menjadi pucuk daun, menjadi ranting, menjadi
akar, lalu mati biji-biji yang lainnya akan berlaku sama seperti
itu.., kemudian anda perhatikan Bumi bergerak , bulan bergerak, atom-
atom bergerak pada aturan yang harmoni kemudian anda pandangi
seluruh alam semesta, pandangnlah dengan hening .lihatlah alam
itu .semuanya bergerak serentak dengan rencana yang baik dan
sempurna, ia tidak berdaya mengikuti kemauan yang tidak bisa
dibendung dari dalam ..mereka pasrah terhadap gerak yang Yang
menggerakkan, mereka tidak bisa menolaknya ..ada sebuah gerak yang
meliputi seluruh alam yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dijangkau
oleh mata dan perasaan. Akan tetapi gerak itu tampak sekali dengan
jelas sehingga bumi itu bergerak, matahari bergerak, tumbuhan
bergerak, jantung kita bergerak, atom-atom bergerak. SEMUA MENGIKUTI
GERAK HAKIKI, bukan kehendak kita . lihatlah sekali lagi dengan
seksama, anda akan melihat Yang Menggerakkan, Yang Hidup, Yang Nyata
( Dhohir), Yang Tersembunyi ( Bathin), dan Dialah Yang tidak bisa
dijangkau oleh kata-kata dan sifat.
Dan bersujudlah kepada yang Tampak itu, bukan kepada alam semesta
yang fana, yang bergantung kepada Sang Hidup, anda akan melihat semua
alam bersujud dengan caranya masing-masing kemudian semuanya
bertasbih dengan bahasanya yang khusus .
Kemudian lihatlah yang menggerakkan jantung anda, jangan lihat
jantungnya. tetapi yang menggerakkan itu, yang amat dekat itu, yang
hidup itu, yang kuasa itu, yang lebih dekat dari jantung anda
sendiri !! maha suci Engkau..maha suci Engkau..maha Suci Engkau.
(di sarankan apabila anda belum memahami hal ini, jangan diteruskan .
saya tidak berani mengupas lebih dalam mengenai hakikat takut salah
persepsi . Atau ini cukup dijadikan wacana dan bahan renungan . akan
tetapi jika anda penasaran ingin sampai mencapai keadaan tersebut
sebaiknya di rencanakan dengan baik agar kita memulai dari yang
paling dasar dari sisi keTuhanan dan tidak sekedar main-main
mempelajari ilmu hakikat ini apalagi hanya untuk sekedar tahu )
Mudah-mudahan dengan bahasan ini akan mengawali perjalanan kita lebih
baik setelah mengerti Dzat dan arah beragama kita, bukan bergejolak
dalam retorika ilmu tauhid yang tidak ada habisnya. Akan tetapi mari
kita jalani sampai memasuki hakikat yang sebenarnya !
Kesimpulan
Apakah di dalam ajaran tasawuf para sufi harus melalui martabat tujuh ?
Jawab:
Tidak wajib .Akan tetapi disarankan memiliki wawasan ketuhanan yang
baik agar kita tidak mudah taqlid kepada orang yang menyelewengkan
ajaran ini. Ajaran Martabat tujuh ini baik untuk pegangan atau
referensi di dalam perjalanan menuju Tuhan. disamping ilmu-ilmu yang
lainnya sebagai pendukung.
Firman Allah : Hai Manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan
sungguh-sungguh menuju Tuhanmu , maka pasti kamu akan menemui-Nya.
(QS . Al Insiqaaq:6)
Sejarah mencatat, pada akhir abad ke-8, muncul aliran Wahdatul Wujud, suatu faham tentang segala wujud yang pada dasarnya bersumber satu. Allah Taala. Allah yang menjadikan sesuatu dan Dialah ain dari segala sesuatu. Wujud alam adalah ain wujud Allah, Allah adalah hakikat alam. Pada hakikatnya, tidak ada perbedaan antara wujud qadim dengan wujud baru yang disebut dengan makhluk. Dengan kata lain, perbedaan yang kita lihat hanya pada rupa atau ragam dari hakikat yang Esa. Sebab alam beserta manusia merupakan aspek lahir dari suatu hakikat batin yang tunggal. Tuhan Seru Sekalian Alam Faham wahdatul wujud mencapai puncaknya pada akhir abad ke-12. Muhyidin Ibn Arabi,seorang sufi kelahiran Murcia, kota kecil di Spanyol pada 17 Ramadhan 560 H atau 28 Juli 1165 M adalah salah seorang tokoh utamanya pada zamannya. Dalam bukunya yang berjudul Fusus al-Hikam yang ditulis pada 627 H atau 1229 M tersurat dengan jelas uraian tentang faham Pantheisme (seluruh kosmos adalah Tuhan), terjadinya alam semesta, dan keinsankamilan. Di mana faham ini muncul dan berkembang berdasarkan perenungan fakir filsafat dan zaud (perasaan) tasauf. Faham ini kemudian berkembang ke luar jazirah Arab, terutama berkembang ke Tanah India yang dipelopori oleh Muhammad Ibn Fadillah, salah seorang tokoh sufi kelahitan Gujarat (-1629M). Di dalam karangannya, kitab Tuhfah, beliau mengajukan konsep Martabat Tujuh sebagai sarana penelaahan tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Menurut Muhammad Ibn Fadillah, Allah yang bersifat gaib bisa dikenal sesudah bertajjali melalui tujuh martabat atau sebanyak tujuh tingkatan, sehingga tercipta alam semesta dengan segala isinya. Pengertian tajjali berarti kebenaran yang diperlihatkan Allah melalui penyinaran atau penurunan di mana konsep ini lahir dari suatu ajaran dalam filsafat yang disebut monisme. Yaitu suatu faham yang memandang bahwa alam semesta beserta manusia adalah aspek lahir dari satu hakikat tunggal. Allah Taala. Dr. Simuh dalam Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita, Suatu Studi Terhadap Serat Wirid Hidayat Jati menyatakan; Konsep ajaran martabat tujuh mengenai penciptaan alam manusia melalui tajjalinya Tuhan sebanyak tujuh tingkatan.. Islam mengajarkan tentang proses Tuhan dalam penciptaan makhluknya dengan Alijad Minal Adam, berasal dari tidak ada menjadi ada. Selanjutnya, konsep martabat tujuh di Jawa dimulai sesudah keruntuhan Majapahit dan digantikan dengan kerajaan Demak Bintara yang menguasai Pulau Jawa. Sedangkan awal perkembangannya, ajaran martabat tujuh di Jawa berasal dari konsep martabat tujuh yang berkembang di Tanah Aceh terutama yang dikembangkan oleh Hamzah Fansuri, Syamsudin Pasai (-1630) dan Abdul Rauf (1617-1690). Lebih lanjut ditambahkan; Ajaran Syamsudin Pasai dan Abdul Rauf kelihatan besar pengaruhnya dalam perkembangan kepustakaan Islam Kejawen. Pengaruh Abdul Rauf berkembang melalui penyebaran ajaran tarekat Syatariyah yang disebarkan oleh Abdul Muhyi (murid Abdul Rauf) di tanah Priangan. Ajaran tarekat Syatariyah segera menyebar ke Cirebon dan Tegal. Dari Tegal muncul gubahan Serat Tuhfah dalam bahasa Jawa dengan sekar macapat yang ditulis sekitar tahun 1680. Sedangkan Buya Hamka mengemukakan bahwa faham Wahddatul Al-Wujud yang melahirkan ajaran Martabat Tujuh muncul karena tak dibedakan atau dipisahkan antara asyik dengan masyuknya. Dan apabila ke-Ilahi-an telah menjelma di badan dirinya, maka tidaklah kehendak dirinya yang berlaku, melainkan kehendak Allah. Dr. Simuh pun kembali menambahkan, dalam ajaran martabat tujuh, Tuhan menampakkan DiriNya setelah bertajjali dalam tujuh di mana ketujuh tingkatan tersebut dibagi dalam dua wujud. Yakni tiga aspek batin dan empat aspek lahir. Tiga aspek batin terdiri dari Martabat Ahadiyah (kesatuan mutlak), Martabat Wahdah (kesatuan yang mengandung kejamakan secara ijmal keseluruhan), dan Martabat Wahadiyah (kesatuan dalam kejamakan secara terperinci dan batas-batas setiap sesuatu). Sedangkan aspek lahir terdiri Alam Arwah (alam nyawa dalam wujud jamak), Alam Mitsal (kesatuan dalam kejamakan secara ijmal), Alam Ajsam (alam segala tubuh, kesatuan dalam kejamakan secara terperinci dan batas-batasnya) dan Insan Kamil (bentuk kesempurnaan manusia). Menanggapi hal ini, Buya Hamka mengutip dari karya Ibnu Arabi yang berjudul Al-Futuhat al-Makkiya fi Marifa Asrar al-Malakiya (589 H atau 1201 M), bahwa tajjalinya Allah Taala yang pertama adalah dalam alam Uluhiyah. kemudian dari alam Uluhiyah mengalir alam Jabarut, Malakut, Mitsal, Ajsam, Arwah dan Insan Kamil di mana yang dimaksud dengan alam Uluhiyah adalah alam yang terjadi dengan perintah Allah tanpa perantara. Martabat Pertama, Ahadiyah Martabat pertama adalah Martabat Ahadiyah yang diungkapkan sebagai Martabat Lataayyun, atau al-Ama (tingkatan yang tidak diketahui). Disebut juga Al-Tanazzulat li l-Dhat (dari alam kegelapan menuju alam terang), al-Bath (alam murni), al-Dhat (alam zat), al-Lahut (alam ketuhanan), al-Sirf (alam keutamaan), al-Dhat al-Mutlaq (zat kemutlakan), al-Bayad al-Mutlaq (kesucian yang mutlak), Kunh al-Dhat (asal terbuntuknya zat), Makiyyah al-Makiyyah (inti dari segala zat), Majhul al Nat (zat yang tak dapat disifati), Ghayb al Ghuyub (gaib dari segala yang gaib), Wujud al-Mahad (wujud yang mutlak).
 1.1 ALAM AHDAH Pada memperkatakan Alam Qaibull-Quyyub iaitu pada martabat Ahdah di mana belum ada sifat, belum ada ada asma,belum ada afaal dan belum ada apa-apa lagi iaitu pada Martabat LA TAKYIN, Zat UlHaki telas menegaskan untuk memperkenalkan DiriNya dan untuk diberi tanggungjawab ini kepada manusia dan di tajallikanNya DiriNya dari satu peringkat ke peringkat sampai zahirnya manusia berbadan rohani dan jasmani.Adapun Martabat Ahdah ini terkandung ia di dalam Al-Ikhlas pada ayat pertama iaitu{QulhuwallahuAhad), iaitu Sa pada Zat semata-mata dan inilah dinamakan Martabat Zat. Pada martabat ini diri Empunya Diri (Zat Ulhaki)Tuhan RabbulJalal adalah dengan dia semata-mata iaitu di namakan juga Diri Sendiri. Tidak ada permulaan dan tiada akhirnya iaitu Wujud Hakiki Lagi KhodimPada masa ini tida sifat,tida Asma dan tida Afaal dan tiada apa-apa pun kecuali Zat Mutlak semata-mata maka berdirilah Zat itu dengan Dia semata-mata dai dalam keadaan ini dinamakan AINUL KAFFUR dan diri zat dinamakan Ahdah jua atau di namakan KUNNAH ZAT.
 1.2 ALAM WADAH Alam Wahdah merupakan peringkat kedua dalam proses pentajalliannya diri Empunya Diri telah mentajallikan diri ke suatu martabat sifat iaitu La Tak Yin Sani sabit nyata yang pertama atau disebut juga martabat noktah mutlak iaitu ada permulaannyan.Martabat ini di namakan martabat noktah mutlak atau dipanggil juga Sifat Muhammadiah. Juga pada menyatakan martabat ini dinamakan martabat ini Martabat Wahdah yang terkandung ia pada ayat Allahus Shomad iaitu tempatnya Zat Allah tiada terselindung sedikit pun meliputi 7 petala langit dan 7 bumi.Pada peringkat ini Zat Allah Taala mulai bersifat. SifatNya itu adalah sifat batin jauh dari Nyata dan boleh di umpamakan sepohon pokok besar yang subur yang masih di dalam dalam biji , tetapi ia telah wujud,tdadak nyata, tetapi nyata sebab itulah ia di namakan Sabit Nyata Pertama martabat La Takyin Awwal iaitu keadaan nyata tetapi tidak nyata(wujud pada Allah) tetapi tidak zahirMaka pada peringkat ini tuan Empunya Diri tidak lagi Berasma dan di peringkat ini terkumpul Zat Mutlak dan Sifat Batin. Maka di saat ini tidaklah berbau, belum ada rasa, belum nyata di dalam nyata iaitu di dalam keadaan apa yang di kenali ROH-ADDHAFI.Pada peringkat ni sebenarnya pada Hakiki Sifat.(Kesempurnaan Sifat) Zat Al Haq yang di tajallikannya itu telah sempurna cukup lengkap segala-gala. Ianya terhimpunan dan tersembunyi di samping telah zahir pada hakikinya.
 1.3 ALAM WAHDIAH Pada peringkat ketiga setelah tajalli akan dirinya pada peringkat La takyin Awal, maka Empunya Diri kepada Diri rahsia manusia ini, mentajallikan pula diriNya ke satu martabat Asma yak ini pada martabat segala Nama dan dinamakan martabat (Muhammad Munfasal) iaitu keadaan terhimpun lagi bercerai cerai atau di namakan Hakikat Insan.Martabat ini terkandung ia didalam Lam yalidd iaitu Sifat Khodim lagi Baqa, tatkala menilik wujud Allah. Pada martabat ini keadaan tubuh diri rahsia pada masa ini telah terhimpun pada hakikinya Zat, Sifat Batin dan Asma Batin.Apa yang dikatakan berhimpun lagi bercerai-cerai kerana pada peringkat ini sudah dapat di tentukan bangsa masing masing tetapi pada masa ini ianya belum zahir lagi di dalam Ilmu Allah Iaitu dalam keadaan Ainul Sabithaah. Ertinya sesuatu keadaan yang tetap dalam rahsia Allah, belum terzahir, malah untuk mencium baunya pun belum dapat lagi.Dinamakan juga martabat ini wujud Ardhofi dan martabat wujud Am kerana wujud di dalam sekelian bangsa dan wujudnya bersandarkan Zat Allah Dan Ilmu Allah.Pada peringkat ini juga telah terbentuk diri rahsia Allah dalam hakiki dalam batin iaitu bolehlah dikatakan juga roh di dalam roh iaitu pada menyatakan Nyata tetapi Tetap Tidak Nyata.
1.4 ALAM ROH Pada peringkat ke empat di dalam Empunya Diri, Dia menyatakan, mengolahkan diriNya untuk membentuk satu batang tubuh halus yang dinamaka roh. Jadi pada peringkat ini dinamakan Martabat Roh pada Alam Roh.Tubuh ini merupakan tubuh batin hakiki manusia dimana batin ini sudah nyata Zatnya, Sifatnya dan Afaalnya.Ianya menjadi sempurna, cukup lengkap seluruh anggota anggota batinnya, tida cacat, tiada cela dan keadaan ini dinamakan (Alam Khorijah) iaitu Nyata lagi zahir pada hakiki daripada Ilmu Allah. Tubuh ini dinamakan ia Jisim Latiff iaitu satu batang tubuh yang liut lagi halus. Ianya tidak akan mengalami cacat cela dan tidak mengalami suka, duka, sakit, menangis,asyik dan hancur binasa dan inilah yang dinamakan KholidTullah.Pada martabat ini terkandung ia di dalam Walam Yalidd. Dan berdirilah ia dengan diri tajalli Allah dan hiduplah ia buat selama-lamanya. Inilah yang dinamakan keadaan Tubuh Hakikat Insan yang mempunyai awal tiada kesudahannya, dialah yang sebenarnyanya dinamakan Diri Nyata Hakiki Rahsia Allah dalam Diri Manusia.
 1.5 ALAM MISAL Alam Misal adalah peringkat ke lima dalam proses pentajallian Empunya Diri dalam menyatakan rahsia diriNya untuk di tanggung oleh manusia. Untuk menyatakan dirinya Allah S.W.T., terus menyatakan diriNya melalui diri rahsiaNya dengan lebih nyata dengan membawa diri rahsiaNya untuk di kandung pula oleh bapa iaitu dinamakan Alam Misal.Untuk menjelaskan lagi Alam Misal ini adalah dimana unsur rohani iaitu diri rahsia Allah belum bercamtum dengan badan kebendaan.Alam misal jenis ini berada di Alam Malakut. Ia merupakan peralihan daripada alam Arwah (alam Roh) menuju ke alam Nasut maka itu dinamakan ia Alam Misal di mana proses peryataan ini ,pengujudan Allah pada martabat ini belum zahir, tetapi Nyata dalam tidak Nyata.Diri rahsia Allah pada martabat Wujud Allah ini mulai di tajallikan kepada ubun ubun bapa, iaitu permidahan dari alam roh ke alam Bapa (misal).Alam Misal ini terkandung ia di dalam Walam yakullahu dalam surah Al-Ikhlas iaitu dalam keadaan tidak boleh di bagaikan. Dan seterusnya menjadi DI, Wadi, Mani yang kemudiannya di salurkan ke satu tempat yang bersekutu di antara diri rahsia batin (roh) dengan diri kasar Hakiki di dalam tempat yang dinamakan rahim ibu.Maka terbentuklah apa yang di katakan Maknikam ketika berlakunya bersetubuhan diantara laki-laki dengan perempuan (Ibu dan Bapa)Perlu diingat tubuh rahsia pada masa ini tetap hidup sebagaimana awalnya tetapi di dalam keadaan rupa yang elok dan tidak binasa dan belum lagi zahir. Dan ia tetap hidup tidak mengenal ia akan mati.
1.6 ALAM AJSAM Pada peringkat ke enam, selepas sahaja rahsia diri Allah pada Alam Misal yang di kandung oleh bapa , maka berpindah pula diri rahsia ini melalui Mani Bapa ke dalam Rahim Ibu dan inilah dinamakan Alam Ijsan.Pada martabat ini dinamakan ia pada martabat InssanulKamil iaitu batang diri rahsia Allah telahpun diKamilkan dengan kata diri manusia, dan akhirnya ia menjadi KamilulKamil. Iaitu menjadi satu pada zahirnya kedua-dua badan rohani dan jasmani. dan kemudian lahirlah seoarang insan melalui faraj ibu dan sesungguhnya martabat kanak kanak yang baru dilahirkan itu adalah yang paling suci yang dinamakan InnsanulKamil.Pada martabat ini terkandung ia di dalam Kuffuan iaitu bersekutu dalam keadaan KamilulKamil dan nyawa pun di masukkan dalam tubuh manusia.Selepas cukup tempuhnya dan ketikanya maka diri rahsia Allah yang menjadi KamilulKamil itu di lahirkan dari perut ibunya, maka di saat ini sampailah ia Martabat Alam Insan.
 1.7 ALAM INSAN Pada alam ke tujuh iaitu alam Insan ini terkandung ia di dalam Ahad iaitu sa (satu). Di dalam keadaan ini, maka berkumpullah seluruh proses pengujudan dan peryataan diri rahsia Allah S.W.T. di dalam tubuh badan Insan yang mulai bernafas dan di lahirkan ke Alam Maya yang Fana ini.Maka pada alam Insan ini dapatlah di katakan satu alam yang mengumpul seluruh proses pentajallian diri rahsia Allah dan pengumpulan seluruh alam-alam yang di tempuhi dari satu peringkat ke satu peringkat dan dari satu martbat ke satu martabat.Oleh kerana ia merupakan satu perkumpulan seluruh alam alam lain, maka mulai alam maya yang fana ini, bermulalah tugas manusia untuk menggembalikan balik diri rahsia Allah itu kepada Tuan Empunya Diri dan proses penyerahan kembali rahsia Allah ini hendaklah bermulah dari alam Maya ini lantaran itu persiapan untuk balik kembali asalnya mula kembali mu semula hendaklah disegerakan tanpa berlengah lengah lagi.
NEGERI MARTABAT TUJUH
Alunan syair Kabanti terdengar dari rumah La Mutadi di dekat kawasan benteng Keraton Wolio, Kota Bau-Bau, Pulau Buton. Syair ini adalah salah satu bentuk tradisi lisan di Pulau Buton yang berisikan nasihat dan ajaran kehidupan. Makna lebih dalam dari syair berbahasa Wolio ini umumnya berupa petikan ajaran tasawuf yang diwariskan para leluhur.
Di masa silam, Pulau Buton dikuasai raja Hindu.
Raja pertamanya bernama I Wa Kaa Kaa. Saat itu Pulau Buton telah menjadi catatan penting dalam sejarah pelayaran Nusantara. Ini dibuktikan dengan tertulisnya nama Buton dalam Kitab Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca. “Nama Islam I Wa Kaa Kaa adalah Zamzabiyah,” kata sejarahwan, La Ode M. Anshari Idris.
Sejarah kemudian menggulirkan cerita baru ketika seorang ahli tasawuf asal Gujarat, Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al Fathani singgah di Pulau Buton. Dia berhasil mengislamkan raja ke enam Buton dan timbang timbangan atau lakilapotan atau halu oleo serta segenap keluarganya.

Menurut La Ode Muchir Raaziki, tidak hanya itu, Syekh Abdul Wahid juga berhasil mengubah tatanan pemerintahan di pulau ini dari kerajaan menjadi kesultanan. Sang raja pun akhirnya berganti nama menjadi Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul.

La Ode Muchir Raaziki adalah ahli tasawuf dan juga mantan imamu Masjid Agung Benteng Keraton Wolio. Sebagai imam dia tentu saja memahami sejarah dan perkembangan ajaran tasawuf warisan para leluhurnya. Dahulu La Ode seakan menjadi pengawal kehidupan jasmani dan rohani di lingkungan benteng Keraton Wolio. “Mereka memang mengayomi seluruh negeri bersama kesultanan,” ujar La Ode Muchir.

Salat Jum’at adalah momen yang selalu dimanfaatkan para syara atau pengurus agama di lingkungan benteng Keraton Wolio untuk bertemu dengan jamaah masjid terutama warga di lingkungan benteng. Dahulu masjid ini menjadi tempat pertemuan Sultan dan perangkat adat dengan rakyat.

Karena itu di bagian depan masjid terdapat dua ruang. Satu ruangan untuk Sultan dan satu lagi untuk Sultan Batin atau lakina agama. Setelah Kesultanan Buton berakhir masjid hanya memiliki lakina agama, imamu masjid, dan para pengurus lainnya.

Panggilan ketiga beduk telah terdengar tanda waktu salat Jum’at telah tiba. Di bale depan, imamu masjid masih berzikir untuk mendapatkan petunjuk dari yang Maha Hidup. Tata cara seperti ini sudah dilakukan sejak ratusan tahun silam. Imamu masjid benar-benar mempersiapkan diri dan batinnya sebelum berhadapan dengan jamaahnya.

La Ode M. Anshari Idris menambahkan, adat istiadat di Buton merupakan perkawinan agama dan budaya. Agama menjadi rohani yang mengisi kehidupan warga dan budaya menjadi jasmaninya. Contoh nyata perkawinan agama dan budaya itu adalah upacara adat pernikahan.

Seluruh rangkaian upacara dilakuan dalam bahasa Wolio. Bahasa yang merangkum sekitar 100 bahasa lokal. Pembacaan doa dilakukan secara khusyuk persis yang biasa dilakukan kalangan sufi ketika mereka memohon kepada yang Maha Perkasa.

Buah terindah dari bibit ajaran tasawuf yang ditanamkan oleh Syekh Abdul Wahid dan Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul adalah Undang-undang Dasar Martabat Tujuh. Undang-undang ini dirancang oleh Sultan Dayanu Ikhsanuddin. “Keberadaan manusia adalah karena ciptaan Tuhan. Ada yang namanya alam ketuhanan dan ada alam kehambaan,” tutur La Ode Muchir Raaziki.

Kekayaan ajaran tasawuf juga diperlihatkan manuskrip-manuskrip kuno yang disimpan di rumah Muzaji Mulki di kawasan benteng Keraton Wolio. Dalam manuskrip bertuliskan huruf arab gundul dan melayu ini disampaikan berbagai ajaran tasawuf dari para Sultan. Bahasa melayu muncul dalam manuskrip karena Syekh Abdul Wahid lama bermukim di Johor, Malaysia. Selain itu para penyebar Islam di Pulau Buton juga umumnya berasal dari Negeri Jiran.

Namun harus diakui Undang-undang Dasar Martabat Tujuh adalah karya Kesultanan Buton yang paling fenomenal. Ini karena kesultanan telah menempatkan ajaran tasawuf sebagai pijakan utama. Sehingga mereka bukan lagi berada dalam wilayah syariat seperti yang kini ramai diterapkan di berbagai daerah. Namun, justru berada di derajat yang lebih tinggi, yakni tarekat.

Saat pelaksanaan salat Jum’at semakin dekat. Setelah melaksanakan shalat tahiyatul masjid, imamu masjid langsung memasuki mihrab. Salat Jum’at pun segera dimulai. Khotbah salah seorang syara agama merupakan momen pembekalan batin.

Warga Pulau Buton percaya doa dan harapan yang disampaikan khatib akan membuahkan keselamatan bagi para jamaah karena setiap musibah yang dialami warga di pekan depan biasanya akan menjadi kesalahan sang khatib.

Pemahaman itu telah mereka yakini sejak masa kesultanan berjaya. Karena itu seorang Sultan tak lagi sekadar pemimpin pemerintahan tapi menyerupai seorang wali yang diutus oleh yang Maha Raja. Dengan begitu Undang-undang Dasar Martabat Tujuh pun menjadi pedoman nyata bagi Sultan dan rakyatnya.
Berdasarkan peraturan tertinggi ini mereka membangun kehidupan yang sangat demokratis dan bertanggungjawab. Bahkan, jabatan Sultan pun bukan dicapai karena trah semata tapi dipilih karena akhlaknya oleh anggota dewan yang disebut Patalimbona. Karena itu seorang Sultan bisa dilengserkan bila terbukti melakukan kesalahan.

Kejayaan Kesultanan Buton telah lama berakhir. Undang-undang Dasar Martabat Tujuh pun hanyalah catatan sejarah masa silam. Entah dengan falsafah hidup masyarakat yang menjunjung tinggi masalah agama di atas pemerintah, negara, dan diri pribadi. Inilah Negeri Martabat Tujuh yang senantiasa mengagungkan tasawuf dan para khalifahnya

CERMIN MARTABAT TUJUH

      Ajaran ini merupakan ajaran yang diterapkan oleh kebanyakan kaum sufi mulai dari Al Hallaj, Ibnu Arabi, Syeh Siti Jenar, Syeh Abdul Qadir Jaelani, dll. Menurut sebagian orang, ilmu ini termasuk sesat hehehe. Its OK, namanya juga beda pendapat.
Penganut ajaran martabat 7 ini, terkenal dengan sebutan tasawuf falsafi. Ada 2 macam jenis tasawuf, menurut pengetahuan saya lho. Ada 2 jenis yaitu tasawuf sunni dan tasawuf falsafi. Tasawuf sunni dipelopori oleh Al Ghazali, sedangkan yang falsafi dipelopori oleh Ibnu Arabi.
Sebenarnya inti ajaran martabat tujuh ini menyangkut proses asal kejadian.
Berikut ini tahapannya :
1. ahadiyyah : dzatNya
2. wahdah : hakikat muhammad, sifatullah
3. wahidiyyah : hakikat insan, asmaullah, ruhul qudus
1,2,3 (’anniyatNya) … qadim/tanpa permulaan, baqa/kekal.
4. alam arwah : hakikat segala nyawa, ruhul hayah
5. alam mitsal : hakikat segala rupa
6. alam ajsam : hakikat segala tubuh
7. alam insan : hakikat segala manusia
4,5,6,7 (’anniyat makhluk) … muhdats, fana
Dasar pandangan yang terdapat pada rumusan martabat tujuh tersebut, adalah paham pantheisme-monoisme. Bahwa segala yang ada ini dari segi hakikat adalah Tuhan, sedangkan dari segi yang kelihatan secara lahir bukan Tuhan. Sebagai perumpamaan misalnya uap, es, salju dan buih, dari segi hakikat adalah air. Akan tetapi dari wujud lahir bukan air .
Yang saya coba bahas ini urutan 1,2,3 … karena ini yang kekal. Sebenarnya urutan 1,2,3 ini selalu kita baca tiap sholat maupun tiap selesai sholat, namun kita kurang menyadarinya.
* Coba perhatkan, tiap melaksanakan sholat.
Kita selalu membaca surat Al Fatihah. Ayat 1 menjelaskan tentang Dzatnya. Ayat 2 menjelaskan tentang SifatNya. Ayat 3 dan 4 menjelaskan tentang AsmaNya. Ayat ke 5,6,7 menjelaskan tentang Af’alNya.
Dzat, Sifat, Asma, dan Af’al merupakan sesuatu yang Esa, yang tunggal. Jadi inti Al Fatihah ini merupakan tauhid. Jalan menujuNya. Jalan yang dilalui itu sekarang dan saat ini, bukan nanti.
* Coba perhatikan, tiap selesai sholat …. Pertama-tama yang kita baca adalah :
Astaghfirullah … dzikir permohonan ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Tujuannya supaya kita merasa tentram, merasa dosa telah diampuni, hatipun terasa suci
Subhanallah … Maha Suci Allah. Yang perlu kita sadari dengan mengucap ini, maka kita dituntut untuk mensucikan af’al kita. Misalnya kita shadaqah, akan tetapi jika kita merasa bahwa kita yang berbuat baik tsb, berarti af’al kita belum suci.
Setelah melalui latihan panjang, apabila af’al (perbuatan) kita telah suci, kita akan merasakan Yang Maha Suci, yaitu Ruhul Qudus. Ruhul Qudus yang ada di dalam diri kita. Dalam istilah tasawuf, “selet kodok”telah terbuka. Bukti bahwa Ruhul Qudus terbuka, kita bisa berhubungan dengan alam ghaib misal lewat mimpi, dll
Alhamdulillah … Segala Puji BagiNya. Sebenarnya ini merupakan pujian kepada hakikat Muhammad yang ada di tiap diri manusia. Hakikat Muhammad ini merupakan SifatNya. Kalau udah sampai tahap ini, kita akan memiliki kekuatan adi kodrati.
Allahhu Akbar … Allah Maha Besar. Ini merupakan pujian kepada DzatNya, yang tidak serupa dengan apapun juga.
Jadi jalan untuk mengenalNya harus melalui proses dari bawah, yaitu Af’al – Asma – Sifat – Dzat. Namun ada juga yang mengenalNya langsung dari Dzat – Sifat – Asma – Af’al, cuman ya orang2 pilihan saja, misal nabi, dll. Lha kalau macam kita orang, ya lewat bawah lah … hehehe.
Untuk lebih gampangnya, ada perumpamaan tentang Dzat Sifat Asma Af’al.
Contoh :
Dzat Angin … siapa yang tahu ??? hehehe
Sifat Angin … bergerak, berhembus
Asma Angin … Angin ribut, Angin Topan, Angin Leysus (koyok pelawak ae …hehehe)
Af’al Angin … badai
Dzat Api … siapa yang tahu ???
Sifat Api … membakar, panas
Asma Api … Api asmara, dll hehehe
Af’al Api … kebakaran, dll
Dzat Air … siapa yang tahu ???
Sifat Air … mengalir dari tempat tinggi ke rendah, dingin, segar
Asma Air … Aqua, Air Bersih, dll hehehe
Af’al Air … Banjir
Sedangkan dalam diri manusia …
Dzat = Hidup
Sifat = Rahsa
Asma = Si Penyayang, Si Pengasih, dll
Af’al = memberi, mencintai, dll

MEMPERSEMBAHKAN TUJUH (7) MARTABAT ALAM
Mengenai martabat pengwujudan diri rahsia Allah S.W.T atau di kenali juga Martabat Tujuh, itu terbahagi ia kepada 7 Alam;
Ke tujuh-tujuh martabat atau alam ini terkandung ia di dalam surah -Al Ikhlas..
Qulhuwallahu Ahad – Ahdah
Allahushomad – Wahdah
Lamyalidd – Wahidiah
Walamyuladd – Alam Roh
Walamyakullahu – Alam Mithal
Kuffuan – Alam Ijsam
Ahad – Alam Insan
Seperti FirmanNya lagi dalam Al- Quran:
“Setelah diketahui demikian maka tidaklah patut disamakan Allah Tuhan yang berkuasa mengawas tiap-tiap diri dan mengetahui akan apa yang telah diusahakan oleh diri-diri itu, (dengan makhluk yang tidak bersifat demikian). Dalam pada itu, mereka yang kafir telah menjadikan beberapa makhluk sebagai sekutu bagi Allah.”

Maka kita yang beriman pada Allah dan Rasullullah serta Hari Kiamat, percaya bahawasanya Alam- Alam yang ada ini dengan nama Dunia, Buana, Maya Pada, adalah dijadikan Allah Maha Esa. Demikian juga penghuni tiap- tiap Alam itu, serta apa jua pada tiap- tiap Alam itu. Kewajipan kita sebagai seorang Muslim sekurang- kurangnya mengetahui tujuh Alam.1. ALAM LAHUT (LATAIN/AHADIAH)
Adapun Alam Lahut itu adalah mertabat Latain ertinya tidak ada kenyataan, maka dinamakan Alam Lahut itu ialah Isma’ Zat, ertinya Isma’ Zat Allah Taala Zat yang belum bernama Allah, hanya dengan bernama Zat Ahadiah
Di dalam mertabat Alam Lahut, Isma’ Zat yang Maha Suci itu adalah tujuh Isma’nya iaitu:-
1.HU ertinya Zat Tuhan yang Esa semata- mata
2. GHAIBUL GHUYUB ertinya, tidak ada berpihak dan tiada bertempat, tiada Ia diatas, di bawah, di kiri, di kanan, di hadapan dan di belakang.
3. AHADIAH ertinya daripada pihak yang tidak sampai kepada penhenalan para- para Nabi, apa lagi yang lain daripada Nabi- nabi, yang mengetahui hanya dia.
4. GHAIBUL HAWIAH ertinya, daripada pihak Ia tiada berzat, berisma’ dan berakal seperti manusia.
5. UJUDUL MUTLAK ertinya tiada segala yang Hakiki hanya DIA
6. ABADAN ABADA ertinya tiada siapa yang mengetahui Ujudnya sesuatu jua pun
7. LATAIN ertinya tiada dapat difikirkan oleh akal, Makrifat orang- orang yang Arifin Billah. Alam Lahut pada mertabat Latain, DIAlah ZATUL, MUTLAK yang tiada bercerai dan tiada berhimpun, semata- mata DIA, belum lagi bernama ALLAH, kerana belum ada NUR MUHAMMAD SAW. Berkenaan dengan ILMU TAJALI Alam Lahut tidak ada Ilmu pada Nur Muhammad, hanya DIA yang terjali semata- mata.
8. MARTABAT ITHLAQ ertinya ghaib yang sepenuhnya
9. ZATUL BUHTI ertinya zat semata-mata
10. GAHIBUL MUTLAK ertinya gahib yang sepenuhnya
11. ‘ZIHIN’ ertinya tatkala sunyi ia daripada sesuatu
12. ALAM SIRR ertinya rahsia Allah
2. ALAM JABARUT (TAIN AWAL/WAHDAH/HAKIKAT MUHAMMADIIAH/KENYATAAN PERTAMA)
Adapun Alam Jabarut adalah di dalam martabat Tain Awal ertinya kenyataan yang pertama atau kecintaan yang pertama, maka di dalam martabat Tain Awal itu Tuhan bernama:-
1. WAHDAH
2. AGHNAGHUL MUTLAK
3. UJUD AM YA
4. UJUD DOA
5. NUR ALLAH
6. NURUL AHADIAH
7. NUR SYAKSANI
Dinamakan Isma’ Sifat Tuhan yang bernama ALLAH TAALA atau WAHDAH ertinya KASRAH. Erti KASRAH itu Huruf, Erti Huruf itu Isma.
Dinamakan HAKIKAT MUHAMMDIYAH iaitu sifat Allah bersama zat Allah, Zat Allah menjadi hakikatnya. Zat yang berdiri pada Zat Allah yang menjadi hakikatnya.
Dinamakan UMMUL KITAB iaitu Ibu Kitab.
Dinamakan AN-NUN yakni bukan tinta yang di dalam tintanya segala huruf. Rupa hakikat-hakikat segala sesuatu adalh maujud secara ijmali
Dinamakan AN-NUAT ertinya bijih benih yang di dalamnya terhimpun secara umum sautu pokok bersama batang, dahan, daun-daun sebagai perbandingan hakikat segala sesuatu.
Dinamakan NUQTHAH ertinya titik yang satu, Ia adalah asal segala huruf. Ia juga menerima dan mengandung segala huruf yang hendak disuratakan.
Juga dinamakan degan NURULLAH, NURL AHADIAH, HAKIKAT ROH, ROH IZAPI, NYAWA MUHAMAD, NYAWA ROHANI, HATI LATIFUL KALBU,TITIK IALAH BA.
Di kala Alam Jabarut itu nyatalah Nur Muhammad yang dijadikan Allah Taala daripada NUR ZAT ALLAH. Maka di kata itu ada NAFI dan ITHBAT dan berhimpun tiada bercerai.


3. ALAM MALAKUT (TAIN TSANI/WAHIDIAH/A’YAN TSABITAH/KENYATAAN KEDUA)
Adapun Alam Malakut itu adalah pada mertabat Tain Sani ertinya kenyataan yang kedua, maka dinamakan ISMUL ASMA’ Tuhan bernama WAHADIAH. Dinamakan Wahadiah itu ialah ZATUL AHADIAH MAUSUP SIFATUL WAHDAH.
Tatkala Tain Sani Tuhan bernama:
1. WAHIDIAH
2. ALLAH
3. RAHMAN
4. RAHIM
5. BISMILLAHIRAHMANIRAHIM
6. ZATUL MA’BUD
7. LAILAHAILLAH Muhammad masa itu di dalam A’YAN SABITAH.
Dinamakan A’YAN TSABITAH ertinya
- Benda-benda yang wujud sebelum dari wujudnya pada luar.
-Tiada di sana itu melainkan zatnya dan segala sifatnya yang qadim juga, iaitu yang belum keluar lagi daripada kalimah “KUN”
- Ia tiada mencium bau wujud sekali-kali “kai-nun” iaitu tiap-tiap adanya itu wujud berkekalan seperti sedia ada jua.
- Benda-benda yang wujud sebelum dari wujudnya pada luar.
Dinamakan AL KANZUL MAKHFI ertinya perbendaharaan yang tersembunyi
Dinamakan AL-‘AMA ertinya yang kelam atau gelap
Dinamakan ALAM HAKIKAT, ROHANI, NYAWA ADAM, ALAM QALBI, ALAM AKHIRAH, ALAM INSAN BATIN, ALAM KAYANGAN
Maka jadilah ROHANI yang dinamakan nyawa Adam, nyawa kita. Maka nyawa kita yang belum bertubuh dengan nama ROHANIUN. Maka Rohani itulah yang mendoakan jasadnya yang menjadi ADAM, maka jadilah Adam Awal. Di kala Tain Sani ada Nafi dan Isbat, berhimpun dan bercerai, kerana itu Tuhan jadikan ALAM ROH daripada Alam Malakut.
Maka daripada Alam Malakut itu turunlah:-
a. ALAM ROH
b. ALAM MISAL
c. ALAM AJSAM
d. ALAM INSAN
Adapun Rohani itu Afaal Muhammad, adapun Ayan Sabitah itu Isma Muhamad, adapun Insan itu Sifat Muhammad, adapun Zatul Muqid itu Zat Muhammad. Maka semua yang tersebut itu adalah baharu. Maka daripada Afaal Muhammad itu jadilah Pohon Dunia ini, maka dunia ini, maka dunia ini untuk tempat Roh- roh berjasad dengan lembaganya yang berupa manusia iaitu Adam. Dunia dijadikan supaya semua Rohani- rohani (Rohaniun) yang telah ada itu, yang di dalam Alam Roh itu supaya dapat turun ke dunia dan mempunyai tubuh yang dinamakan lembaga manusia dan dengan tubuhnya itu yang dinamakan jasad itu, dapatlah Rohani mengerjakan ibadat dn tugas- tugasnya kepada Allah Taala sebagaimana yang diikrarnya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Firman:- “Adakah tidak aku ini Tuhan kamu, berkata mereka Bala Syahiduna.”

4. ALAM ROH (ARWAH/TAIN TSALASA/NUR MUHAMMAD)
Dinamakan NUR MUHAMMAD dan sekalian roh yang keluar driapanya itu yang berkekalan menajdi alam luaran iaitu daripada Nur Muhammad menerusi perkataan “KUN” maka jadilah:
Arsyur Rahman Alam ghaib lagi ghaib
Arsyur Azim
Arsyur Karim Alam ghaib
Al Kursi A’azam Alam Nyata
Jabal Qaf
7 lapis bumi
7 lapis langit
Segala galaksi
Bumi Kita
Dinamakan ALAM ARWAH atau ROH yakni arwah segala ambiya, mursalin dan segala mu’min
Dinamakan ASHLUL ARWAH iaitu Mazh harul atam , Jadi “Khatamun nabiyin wa syaidul mursalin wa rahmatul lil alamin”
Dinamakan ALAM SUNYI daripada bergantung dengan tabiat lagi basith.
Dinamakan juga CAHAYA MUHAMMAD , ALAM NYAWA, MARTABAT WUJUDIAH, Alama di bawah kalimat “KUN”, Pemerintah Alam Saghir dan Alam Kabir, TAIN TSALASA, ALAM ROH, NYAWA KITA.
Adapun Alam Roh lebih dahulu dijadikan Allah daripada Dunia yang fana ini. Adapun Dunia ini adalah ibarat layar putih dan pentas kepada Rohaniun itu yang datang ke dunia menjalankan tugas dan peranan masing- masing, yang jadi seniman dengan lakunnya.
Keranan adanya Rohani, maka adanya JAWAHIR BASIT iaitu :-
a. FUAD
b. KALBUN
c. LABBIN
d. SUDUR
e. KABAD
f. SAUDA’
g. SYIFAP
Maka semuanya itu adalah hal Roh, maka jadilah:-
a. berperang Sabil dengan nafsunya yang jahat
b. membuat Ahsan
c. melakukan Mujahidah masing- masing dengan tempat atau makamnya,
maka dengan itu maka adanya jalan nafsu itu dua iaitu:-
a. jalan nafsu yang bernama Hati Sanubari
b. jalan nafsu yang bernama Hati Nurani maka Roh- roh yang taat pada sisi
Tuhan, setelah berganti dengan nama nyawa kerana ada mempunyai jasad masing- masing maka
jadilah Roh itu tiga mertabat iaitu:-
a. martabat Amar Rabbi
b. martabat Hati Nurani
c. martabat Ubudiah
mana- mana Roh yang tidak taat setelah ada mempunyai jasad masing- masing itu, maka jadilah tiga mertabat iaitu:-
a. Bangsa haiwan
b. Dinamakan bangsa syaitan
c. Dinamakan bangsa hati sanubari
Maka Alam Roh itu adalah Alam Ghaib. Ia lebih adanya daripada Dunia yang luas ini, di sanalah nyawa manusia yang sebelum bertubuh telah ada. Setelah 125 tahun Nur Nabi Muhammad itu telah wujud dan semua nyawa- nyawa manusia itu di kenal dengan nama Roh, tetapi mertabat Roh dewasa itu seperti mertabat binatang, kerana tidak menanggung tugas dan tanggungjawab. Hanya setelah ia berjasad dan hidup di dalam dunia ini masing- masing mempunyai tugas, maka baharulah ada darjat masing- masing di sisi Tuhan dan nyawa itu tidak lagi dinamakan Roh, hanya apabila jasad itu mati ia akan berpulang mengadap Allah Taala dengan nama Roh, iaitu Diri atau Jiwa.
Dengan nama Roh ia dikenal dengan nama Rohani Pulan bin Pulan tertulis kepadanya. Dengan nama jiwa ia di kenal dengan nama jiwa, umpamanya:-
a. Jiwa Amarah
b. Jiwa Lawamah
c. Jiwa Sawiah
d. Jiwa Natikah
e. Jiwa Mulhammah
f. Jiwa Mutmainnah
Maka pada jiwa itulah tertulis namanya Pulan bin Pulan, senang atau susah, bahagia atau celaka, menurut amal dan fielnya di dalam dunia ini menurut kadar ‘atikad- atikadnya dan Tauhidnya serta makrifatnya kepada Tuhan yang Maha Esa.


5. ALAM MISAL
Alam segala rupa, penceraian Roh Muhammadiah.Alam segala warna. Alam Khayal. Alam ARDHUS SIMSIMAH, ARDHUL HAQIQAH.
Dinamakan ALAM MISAL-MAKHLUK iaitu Roh Alui yang suci- ruhul qudus dan
Jisim haiwan – lahir maqam di jantung
Jisim Mujadi – lahir di hati
Jisim Nabati – lahir di hati
Jisim Insani – lahir di otak.
Di dalam Alam Misal maka Roh Muhammadiah bercerailah dengan Roh- roh yang lain yang berbagai nama, tetapi pada mulanya dinamakan Rohaniun (Rohani- rohani).maka semua Rohaniun itu berasal daripada Roh Muhammad Rasulullah SAW.
Kerana itulah asas dan dasar Ilmu Rohani wajib beriman:-
a. pada Allah Taala
b. pada Nabi Muhammad SAW
c. pada hari qiamat yang akan datang
jika tidak berpegang kepada asas yang tiga itu, bukanlah Rohaniah daripada orang- orang Mukmin atau orang- orang Islam. Daripada Roh Muhammad itulah jadi Roh seseorang, yang jadi nyawa seseorang, yang jadi hati seseorang, tetapi ia telah bercerai di dalam mertabat Alam Misal. Segala roh- roh itu ialah jadi kata bidalan “Ulat lupakan daun”. Nyawa- nyawa manusia yang bukan alim dalam Ilmu Ketuhanan, hanya melakukan kehendak jalan nafsu yang bernama Hati Sanubari dengan syahwatnya dan jiwa raga yang memandang zahir alam ini semata- mata
ibarat sesuatu yang telah tersusun dari bagian-bagian, tetapi masih bersifat halus, tidak dapat dipisah-pisahkan.
Alam Misal adalah peringkat kelima dalam proses pentajallian Empunya Diri dalam menyatakan rahsia diriNya untuk di tanggung oleh manusia. Untuk menyatakan dirinya Allah S.W.T., terus menyatakan diriNya melalui diri rahsiaNya dengan lebih nyata dengan membawa diri rahsiaNya untuk di kandung pula oleh bapa iaitu dinamakan Alam Mithal.
Untuk menjelaskan lagi Alam Mithal ini adalah dimana unsur rohani iaitu diri rahsia Allah belum bercantum dengan badan kebendaan. Alam mithal jenis ini berada di Alam Malakut. Ia merupakan peralihan daripada alam Arwah (alam Roh) menuju ke alam Nasut maka itu dinamakan ia Alam Mithal di mana proses peryataan ini, pengujudan Allah pada martabat ini belum zahir, tetapi Nyata dalam tidak Nyata.
Diri rahsia Allah pada martabat Wujud Allah ini mulai di tajallikan kepada ubun-ubun bapa, iaitu perpindahan dari alam roh ke alam Bapa (mithal).
Alam Mithal ini terkandung ia di dalam “Walam yakullahu” dalam surah Al-Ikhlas iaitu dalam keadaan tidak boleh di bagaikan. Dan seterusnya menjadi “DI”, “Wadi”, “Mani” yang kemudiannya di salurkan ke satu tempat yang bersekutu di antara diri rahsia batin (roh) dengan diri kasar Hakiki di dalam tempat yang dinamakan rahim ibu. Maka terbentuklah apa yang di katakan “Maknikam” ketika berlakunya bersetubuhan diantara laki-laki dengan perempuan (Ibu dan Bapa)
Perlu diingat tubuh rahsia pada masa ini tetap hidup sebagaimana awalnya tetapi di dalam keadaan rupa yang elok dan tidak binasa dan belum lagi zahir. Dan ia tetap hidup tidak mengenal ia akan mati.


6. ALAM AJSAM(NASUT/A’YAN FARIJAH/ALAM MULKI)
Dinamakan ALAM MULKI ertinya barang yang didapati dengan mata kepala.
Dinamakan ALAM KHARIJAH ATAU ALAM FARIJAHyakni:
- Roh Rihan iaitu roh keluar masuk
- Semangat iaitu roh keluar tanpa masuk, jadi hilang akal
- Nafsu – berkehendak pada makan, minum, kemuliaan, kemashuran, sanjunga
- Roh Jasmani – bekehndak kepada seksual
- Hati – keran alim dan inayah
- Panas matahari – merasa sakit pedih, panas kepada tubuh
Dinamakan juga ALAM JASMANI, ALAM SEGALA TUBUH, ALAM NAFS, ALAM ‘jamad’, ‘nabat’, ‘Haiwani’, ‘Insani’, ‘Jin’, ALAM NABI ADAM, AWAL BAPA MANUSIA,
Dinamakan Alam Tanah, Air, Api Angin (anasi r 4 istimewa di sisi Allah) iaitu diajadikan daripada tanah Nurani, Air nurani, Api Nurul Azam, Angin Nurani.
Dinamaka ALAM MILADUTHALASA iaitu ALAM Maadan (alam galaksi, Alam Nabati (alam Tumbuhan), Alam Haiwani (alam binatang)
Maka hati yang bernama Roh itu telah jadi berbilang- bilang nama kerana menurut berapa banyaknya bilangan manusia dan haiwan yang dilahirkan di dunia ini dengan nama:
a. Hati sanubari
b. jantung sanubari dan itulah hati yang tabie, semula jadi kepada makhluk.
Mana- mana makhluk yang ingin menjadikan Dirinya pada darjat sebenar- benar Insan iaitu:-
a. Insan Rabbubiah
b. Insan Mausup
c. Insan Ubudiah
Pada merekalah yang tersebut itu mempelajari Ilmu Tasaup dan Ilmu Tasawwuf yang sebenarnya, daripada Tasaup Islam dan daripada guru- guru yang Mursyid, bukan pada guru- guru orang kafir seperti orang- orang Kristian dan Yahudi, walaupun bersamaan mentauhidkan Tuhan.
Kata pepatah: “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Kalau guru- guru yang bukan Mursyid itu akibatnya tidak mendapat Hidayah dan Taufik. Khalasahnya maka jadilah hati itu berbilang nama dan berbilang sifat, tetapi tiada berbilang pada Zat.
7. ALAM INSAN
Dinamakan ALAM MARTABAT INSAN KAMIL. ALAM MARTABAT JAMI
Dinamakan ALAM HIMPUNAN SEGALA ALAM yakni:
- AHADIAH (Ya nuraniyi yang qadim)
- ARWAH (Hadith)
- WAHDAH DARI WAHIDIAH (Tajjali akhir)
Adapun Alam Insan itu, perhimpunan pada segala martabat. Pada sisi Allah martabat Insan itu tiga perkara:-
a. martabat insan Rabbubiah, iaitu Insan Khas Ul Khas
b. martabat insan Mausup, iaitu Insan Kamil Wa Mukamil
c. martabat Insan Ubudiah, iaitu Insan Kamil Mukamil
Maka pada sisi makhluk martabat insan sangat banyak seperti:-
a. martabat raja- raja
b. martabat menteri
c. martabat anak raja- raja (tengku)
d. martabat tun
e. martabat tan sri
f. martabat datuk sri
g. martabat datuk
h. martabat datuk muda
i. martabat penghulu
j. martabat pegawai
k. martabat tuan
l. martabat encik dll
Maka jadilah martabat Alam Insan itu pernceraian manusia yang Kamil, kerana asalnya dahulu ia kamil di sisi Allah, di dalam Alam Ghaib, sesudah ujud Alam Insan, maka manusia itu sudah tidak kamil kerana masing- masing membawa haluan untuk hidup di dalam dunia ini, menurut apa yang diperolehi oleh panca indera yang lima. Kerana itulah Insan, di dalam ajaran Ilmiah yang mengatasi Sains yang dinamakan Rohani,
Ilmu Tasaup terbahagi sebagai berikut:-
a. dinamakan Insan (Rahsia Allah)
b. dinamakan Insan Kamil
c. dinamakan Insan Kamil dan Mukamil
d. dinamakan Insan Mukamil
e. dinamakan Insan Sawaan
f. dinamakan Insan Sawaatun
g. dinamakan Insan Batin
h. dinamakan Insan Zahir
i. dinamakan Insan Mutaiz
j. dinamakan Insan Ghaib
k. dinamakan Insan Nakus (Insan Haiwan)
l. dinamakan Insan Syaitani

Rabu, 16 Januari 2013

KITAB RAHASIA APPONA KALI BARRU: Dalil-dalil dan hadist ilmu ladunni tasawuf/hakeka...

KITAB RAHASIA APPONA KALI BARRU: Dalil-dalil dan hadist ilmu ladunni tasawuf/hakeka...: Dalil-dalil dan hadist ilmu ladunni tasawuf/hakekat Rahasia bathin Ol...

PEMBANGKITAN KUNDALINI (KUNDALINI SHAKTI )


PEMBANGKITAN KUNDALINI (KUNDALINI SHAKTI )
Quantcast
quicaq Al ghoibi Malenggank di langit
Assalamu alaikum wr.wb
Salam hormat dan takzim saya sampaikan kepada para pinisepuh dan salam karahayon untuk saudaraku semua di KampusWongalus. Bagi saudara yg mengirim mail, maaf saya gak bisa membalasnya. Dan saya berharap dengan artikel ini bisa membantu saudara.
Terima kasih saya ucapkan kepada saudaraku : D-devil, wong abangan, tiang bungkuk, star night yang telah ikut serta dalam memberikan penjelasan-penjelasan mengenai kundalini kepada teman yang lain di tread KUNDALINI SHAKTI. Dan terima kasih saya ucapkan kepada saudaraku yoyok supriadi yang telah memberi masukan, memperingatkan, dan mengawatirkan kalau kundalini sebagai ulah Setan/Iblis. Serta kepada cungkringcirebon yang secara tidak langsung telah menanyakan tentang MANFAAT DAN KERUGIAN SUATU PERDEBATAN.
Sedikit mengutip qur’an yang artinya “Aku (Allah) tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali orang itu mau berusaha” . Tolong dibetulkan jika salah sekaligus kasih arabnya. Ayat ini membahas NASIB seseorang. Hal-hal yg mempengaruhi nasib antara lain:
*. Cara berpikir
*. Cara sudut pandang thd suatu informasi maupun masalah yg dihadapi
*. Cara mengambil keputusan
*. Cara berperilaku dan bersikap thd suatu keadaan
*. Cara mendapatkan uang dll
Dengan melihat ayat tsb, kayaknya sudah jelas dan tidak layak bagi kita untuk memaksakan kehendak, cara berpikir kita pada orang lain….
GROUNDING
Bagaimana untuk menghindari kundalini syndrome….?saya selalu menjawab Grounding dan Grounding. Dengan grounding energi YIN dan YANG dalam tubuh akan selaras/seimbang. Saya sarankan selain menggunakan sholawat syifa/thibbil qulub juga melatih sistem meditasi grounding karena dengan sistem ini, kita membuka cakra telapak kaki dan tangan. Dan dalam meditasi juga bisa digabung dg membaca sholawat tsb.
Bagi saya meditasi grounding merupakan prosesi diri untuk lebih membuka diri dalam menerima dan menyadari berkah Allah yang berupa energi bumi yang selama ini tidak pernah kita sadari dan tidak pernah kita syukuri. Sejak lahir kita selalu makan, minum, berpijak pada bumi. Dan tidak pernah satu kalipun kita terpelanting lepas dari bumi.
JALUR SUSHUMNA
Sebagai bahan pemikiran dan renungan bersama, mari kita pelajari bersama mengenai fungsi tulang punggung/sushumna. Tulang punggung menyimpan banyak syaraf-syaraf yang berhubungan dengan organ-organ dalam pada tubuh. Seperti mata, jantung, paru-paru, ginjal dsb. Para penganut Tao khususnya penyembuhan akupuntur menganggap tulang belakang khususnya tulang ekor terhubung dengan 12 cabang rumah syaraf sakrum terhubung dengan 365 titik akupuntur.
MEKANISME BANGKITNYA KUNDALINI
1.Ketika kundalini mulai aktif tetapi belum bangkit, gulungan energi kundalini yang terletak di perinium mulai memanas dan tampak berwarna merah keemasan dan berbentuk bulat. Dengan latihan yang rutin, energi berwarna merah keemasan tersebut akan semakin membara sehingga tampak warnanya bertambah merah dan di inti gulungan tersebut mulai terdapat energi berwarna biru yang disebut sebagai inti kundalini. Semakin lama inti kundalini yang berwarna biru akan semakin membesar sampai hampir seluruh gulungan energi kundalini pada chakra dasar menjadi berwarna biru dan energinya bertambah kuat. Pada saat ini kundalini mulai bangkit dan bergerak naik dari chakra dasar naik menuju tubuh bagia n atas melalui nadi sushumna. Uap panas yang dihasilkan oleh panas energi kundalini akan mulai naik mencari jalan keluar melalui nadi Sushumna . Dengan latihan yang benar intensitas energi kundalini akan mulai meningkat, energi kundalini berwarna merah keemasan mulai naik keatas pada nadi sushumna. Energi kundalini yang berwarna merah keemasan yang disebut sebagai api kundalini mulai naik keatas bersamaan dengan uap panas yang dihasilkan oleh energi kundalini yang disebut sebagai uap kundalini. Uap kundalini dan api kundalini akan berusaha naik keatas dengan membuat saluran pada nadi sushumna (terletak berbarengan di tulang punggung, vertikal dari ujung tulang ekor ke chakra mahkota). Perlahan-lahan energi berwarna biru naik mengikuti energi merah keemasan. Energi yang berwarna biru ini dinamakan inti kundalini. Inti kundalini berada di bawah api kundalini dan naik secara berbarengan.
2.Membuka gulungan pada ketujuh chakra utama secara berurutan mulai dari bawah sesuai dengan perkembangan energi kundalini yang naik keatas pada nadi sushumna. Dengan terbukanya gulungan pada chakra-chakra tersebut secara bertahap chakra-chakra utama satu persatu mulai hidup dan aktif.
3.Inti kundalini akan terus naik menuju ke chakra mahkota dan sesampainya disana ia akan membuka gulungan yang terdapat pada chakra mahkota. Pada saat ini pancaran energi inti kundalini mulai kelihatan melebar ke arah kiri dan kanan nadi sushumna. Inti kundalini tetap dalam ukuran yang semula yaitu didalam nadi sushumna tetapi pancaran energinya sudah menjadi semakin kuat sehingga tampak energi ber warna biru memancar melebar ke arah kiri dan kanan nadi sushumna. Pada saat ini biasanya nadi Ida dan nadi Pingala belum benar-b enar aktif sehingga pelebaran energi berwarna biru akan tertahan di daerah belakang kepala diatas leher sehingga tampak hanya me lebar dari chakra Dasar sampai daerah ini. Nadi Ida dan nadi Pingala pada daerah ini biasanya masih mengalami penyumbatan.
4.Setelah nadi Ida dan nadi Pingala telah terbuka dan aktif, energi inti kundalini akan menyembur keluar chakra Mahkota dan membuka gulungan yang terdapat diatas chakra mahkota dan dapat mencapai ketinggian sampai beberapa meter diatas chakra mahkota tergantung kepada kekuatan pancaran energi inti kundalini dan tingkat spiritual seseorang. Gulungan ini jika dilihat tampak s eperti piringan energi berwarna biru di atas chakra mahkota. Pada saat ini chakra atau chakra-chakra diatas chakra mahkota tumbuh dengan sendirinya
CAKRA
Kata œ”Cakra” berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti œRoda atau œLingkaran (juga kata-kata yang terkait dengan kedua kata tersebut), dan kadang-kadang juga merujuk kepada œRoda Kehidupan. Menurut Kitab Tantra dan Kundalini Yoga di dalam lapisan tubuh terdapat 365 Cakra di dalam tubuh termaksud tujuh buah Cakra Utama dan tujuh Cakra diluar tubuh
Tujuh cakra utama tersebut adalah;
*. Cakra Sahasrara (Cakra Mahkota)
*. Cakra Ajna (Cakra Mata Ketiga)
*. Cakra Wisudha (Cakra Tenggorokan),
*. Cakra Anahata (Cakra Jantung),
*. Cakra Manipura (Cakra Pusar),
*. Cakra Svadhistana (Cakra sex)
*. Cakra Mulandhara (Cakra Dasar)
Cakra juga berarti perputaran energi atau pusat a bentuk Roda atau Cakram. Berputarnya roda energi menimbulkan pusaran energi, pusaran energi yang terbentuk akan dialirkan ke alat-alat organ dalam pada tubuh fisik kita melalui melalui nadi yang sangat halus. Selain itu tiap-tiap cakra berhubungan dengan kelenjar-kelenjar pada tubuh.
MEMBUKA JANTUNG
Sebagai suatu prosesi yang berfungsi untuk membersihkan trauma-trauma masa lalu. Sebagai akibat penanganan emosi-emosi yang kurang tepat di masa lalu. Walaupun sudah tidak dirasakan, namun emosi tersebut telah mengendap menjadi trauma yang tersimpan di alam bawah sadar manusia. Dan siap kapan saja untuk meledak bagai bom waktu. Adapun emosi tersebut diantaranya rasa takut, marah, jengkel, dendam, malu, kecewa, khawatir, kesedihan dll. Jika emosi-emosi ini tidak segera ditangani dengan tepat, maka akan siap kapan saja untuk meledak bagai bom waktu. Walaupun tanpa pembangkitan kundalini hal ini juga sering terjadi, karena akibat keinginan manusia dalam meraih suatu hal yang tidak kesampaian. seperti, kekayaan, tender, cinta dan harapan-harapan yang lain tanpa dilandasi dengan do’a kepada Allah sebagai pengharapan dan pernyataan diri sebagai makhluk yg terbatas dan banyak kesalahan melakukan perhitungan dalam perencanaan terhadap pencapaian keinginan-keinginannya. Sehingga jika terjadi kegagalan bisa menyebabkan mental seseorang jatuh ke dalam kesedihan, kemarahan, kejengkelan, ketakutan dll, yang mana bisa memicu seseorang dalam keadaan depresi, kekerasan, kegilaan dan bunuh diri.
MEDITASI MEMBANGKITKAN KUNDALINI
1. Lakukan sholat hajat 2 rokaat
2. Dzikir
- istigfar 33x
- sholawat syifa 11x
- al fatihah 1x
- al ikhlas 3x
- al falaq 3x
- an naas 3x
- ayat kursi 7x
3. Baca do’a
“ya allah dengan ridho dan kekuatan-Mu, saya mohon dibangkitkan kundalini saya dengan sempurna.
Mulai saat ini jalur nadi sushumna, ida serta pinggalaku terbuka dan menjadi bersih. Mulai saat ini 7 cakra utamaku terbuka dan menjadi bersih.”
4. Tarik napas dalam….tahan sebentar….keluarkan 3x
5. Rasakan ke-7 cakra dan nadi sushumna yang aktif beberapa saat
6. Bentuk bola energi dengan mendekatkan kedua telapak tangan baca “ya allah” sampai terasa bola energi (BE) padat.
- baca doa
“ya allah dg ridho dan kekuatan-Mu terbukalah dan menjadi bersih……(isi apa yang akan dibersihkan mis cakra mahkota dan nadi sushumnaku)”
- pegang BE dg tangan kanan dan masukan pada target yg akan dibersihkan.
- tunggu beberapa saat dan rasakan BE bekerja melakuan pembersihan.
- setelah dirasa cukup tarik BE dg niat, kemudian buang dan dorong masuk ke bumi.
7. Setelah nadi sushusumna dan ke-7 cakra utama di bersihkan dg BE. Sapulah energi kundalini dg tangan anda dari bawah ke atas beberapa kali. Sebelum memasuki meditasi kundalini
8. Meditasi kundalini
-telapak tangan menghadap keatas dan letakkan di lutut, lidah digulung ke atas menempel langit-langit atas mulut,
-Rasakan ke-7 cakra dan nadi sushumna yg aktif kemudian baca ya allah seikhlasnya.
9. Setelah merasa cukup….. lanjutkan dg teknik membuka jantung
10. Membuka jantung
- Tempelkan kedua telapak tangan (posisi sembah) dan tempatkan di dada
- hirup napas perlahan dan dalam 3x
- tersenyumlah untuk merasakan energi cinta yg memancar dari jantung beberapa saat, sambil membaca ya rohman ya rokhim seikhlasnya.
- setelah itu, sadari dan rasakan kenangan masa lalu, hal-hal yang telah membuat anda sedih, benci, cemas, malu, takut
marah dan dendam…. kemudian gantilah dengan energi senyuman, keramah-tamahan, kejujuran, keterbukaan keberanian, keceriaan,kesenangan, rasa hormat, cinta-kasih, saling pengertian dan memaafkan.
- kirimlah energi senyuman dan memaafkan ini kepada orang-orang yg pernah menyakiti anda atau kepada semua orang yang anda kenal dan orang-orang disekitar anda. Maafkan dia yang telah menyakiti anda, karena kelalaian, ketidaktahuan, ketidakmampuan mereka dalam memberi kebahagiaan, kesenangan dan cinta kasih dalam berhubungan antar sesama manusia.
11. Setelah dirasa cukup meditasi bisa diakhiri dengan mengibaskan tangan beberapa kali. Untuk membuang energi yang berlebih.
Sholawat thibbil qulub/sholawat syifa
“Allohumma sholli ‘alaa sayyidina Muhammadin thibbil qulubi wa dhawaa ihaa wa ‘aafiyatil abdhaani wa syifa ihaa wa nuuril abshoori wa dhliyaa ihaa wa ‘alaa aa-lihi wa shokhbihii wa shalim”
Catatan :
*.Selain melakukan meditasi pembangkitan kundalini, pelaku juga harus melakukan meditasi GROUNDING.
*. Teknik ini saya buat senyaman mungkin, insyallah masalah syndrome kundalini tidak akan terjadi, namun demikian saya berharap kepada saudara untuk konsultasi kepada saya maupun kepada sesepuh yang lainnya.